ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: LI/363/2023Drukuj informacjęAkt prawny: LI/363/2023

Szczegóły informacji

LI/363/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LI

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-05-26

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiąz

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze.  zm.), art.211, art.212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ), w związku  z art. 14 ust. 15 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sposób następujący:
 
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2023r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
 jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 3a Plan przychodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” w 2023r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 3b Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
 - dochody                                 - 36.687.035,47 zł
       w tym: dochody bieżące     - 24.062.201,36 zł
       dochody majątkowe            - 12.624.834,11 zł
 
 - wydatki                                 - 40.337.035,47 zł
      w tym : wydatki bieżące    - 24.066.390,63 zł
       wydatki majątkowe            - 16.270.644,84 zł
 
 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.650.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
 
 - Lokat bankowych wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.431.604,33 zł.
- Spłaty udzielonej w 2022r. pożyczki w kwocie 83.995,67 zł.
- Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 134.400,00 zł.
 
 § 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
 
Przewodnicząca Rady
 (-) Mariola Plichta
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr LI/363/2023 z dnia 26 maja 2023 r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
75095 - zwiększenie dochodów o kwotę 3 000,00 zł nastąpiło na podstawie planowanego wykonania dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym „Cyfrowa Gmina”.
 
75495 - zwiększenie dochodów o kwotę 100,00 zł nastąpiło na podstawie planowanego wykonania dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym środków przeznaczonych na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.
 
75615 – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 5 000,00 zł związane jest z wpływem zwiększonych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
 
75814, 75816 – zwiększenie dochodów o kwotę 2 700 000,00 zł nastąpiło na podstawie promesy z BGK na środki z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” na termomodernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Sorkwity, kwota dochodów w wysokości 15 541,00 zł stanowi środki przekazane przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy Ukrainie za okres 01.04-30.04.2023 r. na wydatki związane z edukacją uczniów będących uchodźcami wojennymi z Ukrainy. Kwota 200,00 zł stanowi plan dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym środków przeznaczonych na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.
 
85295 - zwiększenie dochodów o kwotę 10,00 zł nastąpiło na podstawie planowanego wykonania dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym środków przeznaczonych na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.
 
85395 - zwiększenie dochodów o kwotę 1 000,00 zł nastąpiło na podstawie planowanego wykonania dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym .
 
90002 – zmiana dochodów o kwotę 1 000,00 zł pomiędzy paragrafami nastąpiła na podstawie planowanego wykonania dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym .
 
90095 - zwiększenie dochodów o kwotę 100,00 zł nastąpiło na podstawie planowanego wykonania dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym .
 
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
70005 - zwiększenie wydatków o kwotę 1 300 000,00 zł nastąpiło na podstawie zł nastąpiło na podstawie promesy z BGK na środki z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” na termomodernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Sorkwity, w tym budynku Ośrodka Zdrowia w Sorkwitach za kwotę ogółem 1 300 000,00 zł.
 
75022, 75023, 75095 - zwiększenie wydatków o kwotę 1 416 100,000 zł nastąpiło na podstawie zł nastąpiło na podstawie promesy z BGK na środki z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” na termomodernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Sorkwity, w ramach tych środków nastąpi między innymi termomodernizacja Urzędu Gminy Sorkwity wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały w kwocie ogółem 1 600 000,00 zł. Pozostałe zmiany w rozdziałach wynikają z analizy planu wydatków w stosunku do wykonania za pięć miesięcy 2023 r.
 
 
75412, 75495 – zwiększenie wydatków o kwotę 100 100,00 zł nastąpiło na podstawie zł promesy z BGK na środki z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” na termomodernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Sorkwity, w ramach tych środków nastąpi między innymi termomodernizacja Remizy OSP w Rybnie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały w kwocie ogółem 100 000,00 zł. Kwota 100,00 zł stanowi zwiększenie wynagrodzenia za obsługę świadczeń z Funduszu Pomocy Ukrainie.
 
 
80101, 80107, 80148, 80150, 80195 – zwiększenie planu o kwotę 16 741,00 zł wynika z wprowadzenia do planu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki związane z edukacją uczniów będących uchodźcami wojennymi z Ukrainy w kwocie 15 741,00 zł. Pozostałe zmiany w rozdziałach wynikają z analizy planu wydatków w stosunku do wykonania za pięć miesięcy 2023 r.
 
 
85295 – zmiany w rozdziałach wynikają z analizy planu wydatków w stosunku do wykonania za pięć miesięcy 2023 r.
 
 
90005, 90015, – zmiana wydatków w rozdziale 90015 nastąpiła ze względu na przeniesienie wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w kwocie 15 916,20 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup kserokopiarki w ramach środków z programu „Czyste Powietrze” finansowanego przez WFOŚiGW w Olsztynie. Ponadto w rozdziale 90015 wprowadzono wydatki inwestycyjne w kwocie 92 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Młynnik”.
 
92601 – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 200 000,00 zł nastąpiło ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na zadanie pn.: „Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w Sorkwitach”. Oferty złożone w ramach postepowania były znacznie wyższe od posiadanych środków w budżecie, w związku z czym zrezygnowano z wykonania bieżni, realizowane będzie tylko wykonanie oświetlenia. Środki niewykorzystane zostały przeniesione na sfinansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z programu POLSKI ŁAD oraz na oświetlenie w Młynniku.
 
 Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony