Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXV/251/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXV

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2021-12-23

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2022 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 ,  art. 216 ,art.217, art.218 , art.219 ust.1 i 2, art. 222 , art.231 ust 2, art. 235 , art. 236 ust 1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237 , art. 242 , art. 258 ust.1pkt 1 i 3 , art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2021r. poz. 305 z póź. zm), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 26.612.185,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości                                       21.550.000,00 zł,  
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na  realizację zadań finansowanych
z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3       428.410,00 zł.,
 
           dochody majątkowe w wysokości                                    5.062.185,00 zł.
w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na  realizację zadań finansowanych
z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3          53.337,00 zł.,
 
§ 2
 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.329.505,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
        z tego: wydatki bieżące w wysokości                                                 21.967.320,00 zł,
               wydatki majątkowe w wysokości                                                    5.362.185,00 zł.
2.  Wydatki inwestycyjne w 2022 roku   w  wysokości    4.957.085,00 zł,    zgodnie  z załącznikiem nr 3 , w tym :
- wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z zał.3a.
- wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” zgodnie z zał.3b.
 
     3.  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących   z    funduszy strukturalnych    i   Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających       zwrotowi w wysokości 557.310,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
     4.   Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
        - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
 
§ 3
 1. Deficyt  budżetu gminy w wysokości 717.320,00 zł zostanie pokryty przychodami z :
 
 1.  wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 600.000,00 zł .
 2. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 117.320,00 zł .
§ 4
 1. Przychody budżetu w wysokości 1.017.320,00 zł, rozchody w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych  zaciąganych na:
 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  –       500.000,00 zł.
 § 6
 1. Ustala się dochody w kwocie 63.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15.000,00 zł  .
 2.   Ustala się wydatki w kwocie 73.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki  w kwocie 5.000,00 zł na  realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska  (tj. Dz. U. z 2021r. poz.1973):
 1. dochody w wysokości    20.000,00 zł,
 2. wydatki w wysokości     20.000,00 zł.
§ 8
1. Ustala  się   dochody  z  tytułu  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi w
  wysokości    1.240.000,00 zł,
2. Ustala się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi    zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.   z 2021r. poz. 888 z późn.zm.) w wysokości  1.240.000,00 zł.
 
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.
 
§ 10
 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 150.000,00 zł;  wydatki – 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 11
 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2022 w wysokości 0,00 zł.
 2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2022 w wysokości 0,00 zł.
§ 12
 1. Rezerwa ogólna wynosi 60.000,00 zł .
 2. Rezerwa celowa wynosi:
- 75.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- 15.000,00 zł na dofinansowanie 20% udziału własnego na stypendia dla uczniów.
 
§ 13
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :
1)    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2. Ponadto upoważnia się Wójta:
  1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 1. dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wydatków z  wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych   określonych      załącznikiem nr 3, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
  4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych Bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 
 
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-04 12:32:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-04 12:58:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-21 09:44:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
916 raz(y)