Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXIX/284/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-04-25

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze.  zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305 ), w związku z art. 14 ust. 15 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2022r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sposób następujący:
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na  2022 r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na  2022 r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w  2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.  otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Wprowadza się załącznik Nr 10 Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie wg załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                - 27.768.872,12 zł
         w tym: dochody bieżące            - 22.717.082,12 zł
                     dochody majątkowe       -  5.051.790,00 zł
       - wydatki                                   -  28.486.192,12 zł
      w tym: wydatki bieżące              -  23.078.717,12 zł
                   wydatki majątkowe        -    5.407.475,00 zł
 
Deficyt gminy w wysokości 717.320,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
  1. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 600.000,00 zł .
  2. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 117.320,00 zł .
 
§ 3
1. W § 13 ust.2 dodaje się pkt 5) w następującym brzmieniu:
1)     dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2)     dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3)     dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
 
 
§ 4
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
 
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXXIX/284/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
75011,75023 – zmiana planowanych  dochodów  w rozdziale 75011 o kwotę 784,00zł związana jest ze  zwiększeniem kwoty planowanej dotacji na 2022r.) z budżetu państwa , przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.53.2022 z dnia 23-03-2022 r.  W rozdziale 75023 zwiększono planowane  dochody o kwotę 16.304,00 zł z tytułu wpłaty należności głównej i odsetek na podstawie wyroku sądowego dotyczącego odszkodowania za fałszerstwo wyborcze z 2006 r.
75495 – kwota dochodów w wysokości 120.000,00 zł zaplanowana została jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków osobom fizycznym, które przyjęły do siebie uchodźców z Ukrainy.
75616 – zwiększenie  dochodów o kwotę 43.696,00 zł nastąpiło ze względu na osiągnięcie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych za cztery  miesiące 2022r.  na poziomie planu rocznego .
85295 – zwiększenie  dochodów o kwotę 12.160,00 zł  zaplanowane  zostało jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na opłatę posiłków dla dzieci z Ukrainy w szkole i przedszkolu.
85395 – zwiększenie  dochodów o kwotę 54.000,00 zł  zaplanowane  zostało jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków w wysokości 300,00 zł dla Uchodźców z Ukrainy.
85595 – zwiększenie  dochodów o kwotę 3000,00 zł  zaplanowane  zostało jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków rodzinnych  dla Uchodźców z Ukrainy.
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
60016 – zmiany wydatków w rozdziale nastąpiły ze względu na konieczność ponownego zwiększenia na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie na  zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie  odcinka  drogi Rozogi-Rybno. Gmina Sorkwity w budżecie na 2022r.  zapewniła początkowo    kwotę 315.000,00 zł na to zadanie, jednakże  po podpisaniu aneksu 50 % wkładu stanowić miało kwotę 262 620,00 zł., w związku z tym plan na pomoc finansową  został zmniejszony na to zadanie o kwotę 52 380,00zł. Sytuacja na rynku budowlanym spowodowała, że koszty niekwalifikowalne tej inwestycji znacznie wzrosły, w związku z czym Starostwo Powiatowe w Mrągowie proponuje, aby porozumienie podpisane zostało na kwotę pierwotnie planowaną tj. 315.000,00 zł. Nadmienić należy, iż kwota ta i tak może być niewystarczająca na zabezpieczenie 50% wkładu własnego Starostwa.
70005 – zmniejszenie  planowanych  wydatków  o kwotę 10.000,00 zł, wynika z tytułu rezygnacji z wykupu gruntu pod przystankiem w Maradkach. Przystanek zostanie przeniesiony na teren stanowiący własność Gminy Sorkwity.
75011,75095 – zmiana planowanych  wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 784,00zł związana jest ze  zwiększeniem kwoty planowanej dotacji na 2022r.na zadania zlecone  z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana  nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.53.2022 z dnia 23-03-2022r.  Zmiany w rozdziale 75095 nastąpiły ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na opłatę kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu o odszkodowanie za fałszerstwo wyborcze po zakończeniu postepowania.
75412,75495 -  zmiany wydatków  w rozdziale 75412nastąpiły ze względu konieczność zwiększenia środków na zakup materiałów  dla jednostek OSP Gminy Sorkwity. W rozdziale 75495 kwota wydatków w wysokości 120.000,00 zł zaplanowana została jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków osobom fizycznym, które przyjęły do siebie uchodźców z Ukrainy.
85295 – zwiększenie  wydatków o kwotę 12.160,00 zł  zaplanowane  zostało jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na opłatę posiłków dla dzieci z Ukrainy w szkole i przedszkolu.
85395 – zwiększenie  wydatków o kwotę 54.000,00 zł  zaplanowane  zostało jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków w wysokości 300,00 zł dla Uchodźców z Ukrainy.
85595 – zwiększenie  wydatków o kwotę 3000,00 zł  zaplanowane zostało jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków rodzinnych  dla Uchodźców z Ukrainy.
90005  –- w rozdziale  kwota 6.205,96zł stanowi środki, które zostaną zrefundowane  z WFOŚiGW w Olsztynie na wydatki związane z obsługą programu „Czyste powietrze”.
             Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.
 
 
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-28 15:30:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-28 15:36:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-28 15:36:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
648 raz(y)