Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XLII/298/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-08-26

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze.  zm.) oraz art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305 ), w związku  z art. 14 ust. 15 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2022r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021r. w sposób następujący:
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na  2022r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na  2022r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.  otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik  Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora  finansów publicznych w 2021 r. otrzymuje  brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.8.Załącznik 3c  Plan przychodów i wydatków na zadania inwestycyjne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji  zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 r . otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                - 29.762.310,73 zł
         w tym: dochody bieżące            - 24.588.450,73 zł
                     dochody majątkowe       -  5.173.860,00 zł
 
       - wydatki                                   -  31.395.635,06 zł
      w tym: wydatki bieżące              -  25.031.071,46 zł
             wydatki majątkowe              -    6.364.563,60 zł
 
 
Paragraf § 3.1. otrzymuje brzmienie:
 
1. Deficyt  budżetu gminy w wysokości  1.633.324,33 zł zostanie pokryty przychodami z:
 
1) wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi  zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.600.000,00 zł.
2) wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 33.324,33 zł.
 
   § 3
Paragraf § 4.1. otrzymuje brzmienie:
  1. Przychody budżetu w wysokości 2.017.320,00 zł, rozchody w wysokości 383.995,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
   § 4
Paragraf § 11 otrzymuje brzmienie:
 
  1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2022 w wysokości 83.995,67 zł.
  2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2022 w wysokości 0,00 zł.
§ 5
1.W § 13 ust.2 dodaje się pkt 6) w następującym brzmieniu:
 
6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 83.995,67 zł;
 
   § 6
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
 
 
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XLII/298/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
02095 – zwiększenie dochodów o kwotę 10 000,00 zł nastąpiło w związku ze zwiększonym wpływem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.
 
70005 – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 103 000,00 zł nastąpiło ze względu na dostosowanie planu do wykonanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia i wpływu odsetek.
 
75023 – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 100 000,00 zł nastąpiło ze względu znaczny wzrost stopy procentowej środków na bieżącym rachunku bankowym Gminy Sorkwity, w związku z czym przewidywane jest znacznie większe wykonanie odsetek przypisanych od tych środków.
 
75601,75616,75618,75619 – zwiększenie dochodów o kwotę 38 320,80 zł nastąpiło ze względu na osiągnięcie wpływów z odsetek od podatków oraz wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
 
75801 – zwiększenie planowanych  dochodów o kwotę 191 357,00 zł nastąpiło na podstawie pism Ministra Finansów w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2022. Kwota 45 000,00 zł stanowi zwiększenie z rezerwy subwencji oświatowej dla Szkoły Niepublicznej w Kozłowie z tytułu zwrotu za remont, natomiast kwota 146 357,00zł stanowi zwiększenie subwencji na nauczycieli pedagogów i psychologów zatrudnionych od 1 września 2022r.
 
80101,80153 – zwiększenie  dochodów o kwotę 9 845,00 zł  związane jest ze przyznaniem  kwoty planowanej dotacji na 2022r z budżetu państwa  przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  Zmiana  nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.214.2022 z dnia 12-08-2022r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego .  Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Kwota 3 000,00 zł stanowi środki pozyskane na program „Superkoderzy” dla Szkoły Podstawowej w Warpunach.
 
90005– zwiększenie  dochodów o kwotę 675,00zł nastąpiło ze względu na zwiększenie dochodów wykonanych w rozdziale 90005 otrzymanych z WFOŚiGW w Olsztynie, które stanowią refundację wydatków na program :Czyste Powietrze”.
 
92605– zwiększenie  dochodów o kwotę 250,00 zł nastąpiło ze względu na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021r. przez Klub Zapaśniczy w Marcinkowie.
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
01044 -  zwiększenie  wydatków o kwotę 10 000,00zł  zaplanowane  zostało na przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne za zadanie pn.” Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sorkwitach”. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu w kwocie 9 975 000,00 zł z Rządowego Programu POLSKI ŁAD edycja II.
 
60016 -  zwiększenie  wydatków o kwotę 45 000,00zł  zaplanowane  zostało na przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne za zadanie pn.” Modernizacja i remont drogi w Jędrychowie”. Pierwotnie w budżecie na to zadanie  planowana była kwota 160 000,00zł , jednakże pierwsze postepowanie przetargowe należało unieważnić, gdyż kwota najtańszej oferty  przekraczała znacznie wartość planowanych wydatków. W chwili obecnej ogłoszone jest drugie postępowanie o zamówienie publiczne , w związku z czym należy zwiększyć planowane wydatki do kwoty 220 000,00 zł, aby można było je skutecznie rozstrzygnąć.
 
75022,75023,75095 – zmiana planowanych  wydatków w rozdziałach o kwotę 306 518,53zł nastąpiła w wyniku analizy planu w stosunku do wykonania za osiem  miesięcy , obecny plan wydatków w rozdziałach ze względu na wzrost cen materiałów i usług nie jest wystarczający do końca 2022r.W rozdziale 75095 zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 180 000,00 zł, na zakup samochodu do obsługi Gminy Sorkwity. Środki na zakup samochodu pochodzą z nagrody za dynamikę szczepień w 2021r.
 
 
75412-  zmiana planowanych  wydatków w rozdziale o kwotę 5 000,00 zł nastąpiła w wyniku analizy planu w stosunku do wykonania za osiem miesięcy , obecny plan wydatków nie jest wystarczający na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach do końca 2022r. .
 
 
75702-  zmiana planowanych  wydatków w rozdziale o kwotę 100 000,00 zł nastąpiła w wyniku analizy planu w stosunku do wykonania za osiem miesięcy , obecny plan wydatków na odsetki od kredytów nie jest wystarczający na ich spłatę ze względu na znaczny wzrost oprocentowania kredytów liczonego na podstawie WIBOR 3M.
 
80101,80107,80113,80148,80150,80153-  zmiany w rozdziałach o łączną kwotę 159 845,00zł wynikają z analizy planu w stosunku do wykonania za osiem miesięcy , obecny plan wydatków ze względu na wzrost cen materiałów i usług nie jest wystarczający do końca 2022r., ponadto zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia ze względu na zwiększenie subwencji oświatowej. W rozdziale 80101 zwiększono o 45 000,00zł kwotę planowanej dotacji dla Niepublicznej Szkoły w Kozłowie z tytułu przyznania środków na remont z rezerwy subwencji oświatowej. W rozdziale 80153 zwiększenie  wydatków o kwotę 6 845,00 zł  związane jest ze przyznaniem  kwoty planowanej dotacji na 2022r z budżetu państwa  przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  Zmiana  nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.214.2022 z dnia 12-08-2022r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego .. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.
 
85153,85154 -  zmiana planowanych  wydatków w rozdziale nastąpiła w wyniku analizy planu w stosunku do wykonania za osiem miesięcy , dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami.
 
85202 – zwiększenie    wydatków o kwotę 3 000,00 zł  związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za umieszczenie mieszkańca Gminy Sorkwity w Domu Opieki  Społecznej, środki w miarę możliwości będą jeszcze zwiększane ,gdyż miesięczny pobyt mieszkańca w DPS stanowi wydatek około 4 000,00 zł., a środki pochodzą z dochodów własnych gminy.
 
85215,85295 -  zmiana planowanych  wydatków w rozdziale nastąpiła w wyniku analizy planu w stosunku do wykonania za osiem miesięcy , dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami.
 
90095 – zwiększenie  wydatków łącznie w rozdziałach o  kwotę 88,60 zł nastąpiło ze względu na  zwiększenie wydatków w rozdziale na usługi , gdyż obecny plan nie zapewniał wykonania przeglądu wszystkich placów zabaw ze względu na znaczny wzrost cen usług, natomiast zmniejszono wydatki  na pomoc finansową dla Powiatu Mrągowskiego na budowę Pomostu w Kozłowie, gdyż w wyniku postepowania o zamówienie publiczne najkorzystniejsza oferta była znacznie niższa od zaplanowanych środków.
 
92109  –- planowane zwiększenie wydatków w rozdziale o kwotę 20 000,00 zł  nastąpiło na podstawie wniosku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury , w którym zwraca się on z prośbą o zwiększenie dotacji dla GOK w Sorkwitach na 2022r. Prośba o zwiększenie dotacji motywowana jest koniecznością dofinansowania imprez organizowanych przez GOK w Sorkwitach, ponieważ wpłaty od darczyńców są w tym roku znacznie niższe od przewidywanych, a koszty wzrosły ze względu na inflację.
 
92601-  –- zwiększenie  wydatków w rozdziale o kwotę 73 000,00zł nastąpiło po analizie kosztów  na zadanie pn. „Budowa parku sportowo – rekreacyjnego w Sorkwitach”. Środki na to zadanie uległy zwiększeniu o 20 000,00 zł, z tym że  zmniejszeniu ulegają środki własne budżetu Gminy Sorkwity , które po zmianie nie będą zaangażowane na to zadanie , natomiast środki w kwocie 820 000,00 zł będą stanowiły wolne środki z 2021r. z nagrody za dynamikę szczepień. W rozdziale wprowadzono również nowe zadanie pn. „Budowa Sali Gimnastycznej w Sorkwitach”. Kwota 50 000,00 zł przeznaczona jest na wykonanie planu funkcjonalno – użytkowego , a realizacja zadania nastąpi w roku 2023. Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem w kwocie 4 958 800,00zł, w ramach programu POLSKI ŁAD edycja III dla gmin popegeerowskich. Ponadto o kwotę 3 000,00 zł zwiększono wydatki na zakup wody na boisko w Zyndakach.
 
Nadmienić należy , iż w wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu uległ deficyt Gminy Sorkwity, który po zmianach będzie wynosił kwotę 1 633 324,33zł .
 
Zmianie ulegają również przychody gminy i rozchody gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
Wprowadza się również limit pożyczek i upoważnienie Wójta Gminy do ich udzielania w kwocie 83 995,67 zł.
 
             Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-31 17:08:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-31 17:22:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-31 17:22:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
496 raz(y)