Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XLVIII/354/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVIII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-02-23

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tytuł aktu:

w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sorkwity

Na podstawie:

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)
Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.
Uchwała określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sorkwity.
 
§ 2. 
Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych:
1) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych powinien posiadać pojazdy asenizacyjne przystosowane do świadczenia usługi;
  1.  pojazdy asenizacyjne powinny:
a) posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
b) być oznakowane w sposób czytelny i widoczny poprzez umieszczenie na nich nazwy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy;
  1. liczba i stan techniczny pojazdów asenizacyjnych, posiadanych przez przedsiębiorcę musi zapewniać ciągłość usług opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w ramach umów zawartych z właścicielami nieruchomości.
 
§ 3. 
Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej:
1) baza transportowa powinna:
a) posiadać zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych,
b) posiadać miejsca postojowe, dostosowane do ilości i wielkości pojazdów oraz pozostałych urządzeń specjalistycznych,
c) posiadać miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych wraz ze specjalistycznym sprzętem do mycia,
d) posiadać stosowne zaplecze techniczne i wyznaczone miejsce umożliwiające wykonanie drobnych napraw oraz konserwacji pojazdów;
2) usytuowanie miejsc postoju i mycia pojazdów powinno spełniać wymogi ochrony środowiska i nie stanowić uciążliwości dla osób trzecich;
3) w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada bazy transportowej lub baza nie spełnia wymagań określonych w pkt 1 i 2, przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnej umowy z uprawnionym podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie.

§ 4.
Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:
1) pojazdy asenizacyjne powinny być myte po zakończeniu pracy i odkażane zgodnie z wymogami § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 193, poz. 1617);
2) w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych na terenie bazy, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość korzystania z myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów;
3) świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych powinno odbywać się w sposób nie powodujący:
a) zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz środowiska,
b)  zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych na skutek wypływania nieczystości ciekłych, w wyniku przepełnienia pojazdu asenizacyjnego lub jego niewłaściwego opróżnienia;
4) przedsiębiorca prowadzący działalność zobowiązany jest do:
a) zawierania umów z właścicielami nieruchomości na świadczenie usług polegających na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transporcie nieczystości ciekłych,
b) wystawiania dowodów potwierdzających wykonanie usługi wywozu nieczystości ciekłych, podając datę, dane zleceniodawcy oraz ilość i miejsce wywiezionych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.

§ 5
Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:
1) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, ma obowiązek przekazywania odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych spełniających wymogi techniczne dotyczące odbioru nieczystości ciekłych;
2) przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 
§ 6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, akty wykonawcze do ustawy oraz inne obowiązujące przepisy.
 
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-24 14:56:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-24 14:56:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20 18:17:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
254 raz(y)