Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

13/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-03-01

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie: powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację w 2023 roku zadań własnych Gminy Sorkwity

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w związku z art. 15 ust. 2a - 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2022 poz. 1327 ze zm.) oraz § 15 ust. 1 i 2 Załącznika do Uchwały nr XLV/324/22 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zarządzam co następuje:

Treść:

§ 1
Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania ofert na realizację w 2023 r. zadań własnych Gminy Sorkwity, złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 9 lutego 2023 r. w składzie:
1.  Małgorzata Rzekanowska – przewodnicząca komisji – przedstawiciel Wójta Gminy Sorkwity
2.  Anita Różycka  – sekretarz komisji – przedstawiciel Wójta Gminy Sorkwity
3.  Anna Łuciuk – członek komisji – przedstawiciel Wójta Gminy Sorkwity
 
§ 2
Ustalam Regulamin Pracy komisji konkursowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącej komisji.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Zastępca Wójta Gminy Sorkwity
(-) Małgorzata Rzekanowska
 
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2023
Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 1 marca 2023 r.
 
REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
 
1. Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie pod względem merytorycznym Wójtowi Gminy Sorkwity ofert na realizację zadań publicznych, złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu
9 lutego 2023 r. na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity  nr 10/2023.
2. Otwarcia kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert dokonują członkowie Komisji konkursowej – przedstawiciele Wójta.
3. Na etapie oceny formalnej oferty, podmiotowi służy prawo dokonania jednorazowej korekty lub uzupełnienia oferty.
4. Niedokonanie korekty lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
5. Zebranie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji.
6. Komisja rozpatrując każdą ofertę pod względem merytorycznym będzie brała pod uwagę w szczególności:
            1)  ocenę możliwość realizacji zadania przez podmiot, który złożył ofertę;
            2) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
            w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania;
            3) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub inne podmioty będą realizować zadanie publiczne,
            4) ocenę zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych lub pochodzących
            z innych źródeł na realizację zadania;
            5) ocenę planowanego przez podmiot wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;
            6) analizę i ocenę realizacji zleconych podmiotowi zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę terminowość i rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
7. Komisja sporządza protokół z postępowania, zawierający rekomendacje komisji konkursowej, co do wyboru ofert i podziału środków. Protokół jest niezwłocznie przedstawiony Wójtowi Gminy Sorkwity.
8. W przypadku nie udzielenia przez oferenta informacji w podanym przez komisję terminie oferta zostanie odrzucona.
9. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Sorkwity po uprzednim zapoznaniu się z protokołem, o którym mowa w pkt. 7 i 8. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.
10.  Po zakończeniu prac, przedłożeniu opinii oraz propozycji podziału środków Wójtowi Gminy Sorkwity, Komisja ulega rozwiązaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anita Różycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-01 10:10:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-01 10:10:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-01 10:10:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
267 raz(y)