Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

LII/368/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-06-29

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze.  zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634), w związku  z art. 14 ust. 15 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sposób następujący:
 
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na  2023r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na  2023r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w    2023r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
    4Załącznik Nr 4 Wydatki na  programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
     5. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia .
6. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2023r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik  Nr 8   Zestawienie   planowanych   kwot    dotacji   udzielanych   z     budżetu
   jst   realizowanych   przez   podmioty     należące   i    nienależące   do   sektora  finansów
 publicznych   w   2023 r.     otrzymuje     brzmienie   wg    załącznika   nr   7 do niniejszej   uchwały.
8. Załącznik Nr 3b Plan dochodów  i  wydatków  ze  środków  Funduszu Pomocy     Ukrainie  otrzymuje brzmienie wg     załącznika   nr  8 do niniejszej uchwały.
 
 
 
§ 2
 
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                   - 37.034.755,47 zł
         w tym: dochody bieżące             - 24.409.921,36 zł
                     dochody majątkowe        -  12.624.834,11 zł
 
       - wydatki                                     -  40.684.755,47 zł
      w tym : wydatki bieżące             -  24.414.110,61 zł
                   wydatki majątkowe                     -   16.270.644,86 zł
 
 2.  Deficyt  budżetu gminy w wysokości 3.650.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
 
  - Lokat bankowych wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na  rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,
       - Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.431.604,33 zł.
      -   Spłaty udzielonej w 2022r. pożyczki w kwocie 83.995,67 zł.
      -  Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych  związanych ze szczególnymi  zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie    134.400,00 zł.
 
   § 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
 
 
Przewodnicząca Rady
 (-) Mariola Plichta
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr LII/368/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
 
75495 - zwiększenie dochodów o kwotę 25 585,00zł nastąpiło na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”do realizacji w roku 2023. Środki będą stanowiły dotację przekazywaną za pośrednictwem Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto w rozdziale zwiększono plan dochodów środków z Funduszu Pomocy Ukrainie  o kwotę 151 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń podmiotom za zakwaterowanie  uchodźców wojennych z Ukrainy .
 
75814 -kwota dochodów w wysokości 16 000,00 zł stanowi środki  przekazane przez Ministerstwo Finansów  z Funduszu Pomocy Ukrainie za okres 01.05-31.05.2023r.  na wydatki związane z edukacją uczniów będących uchodźcami wojennymi z Ukrainy.
 
85230 - zwiększenie dochodów o kwotę 111 904,00 zł nastąpiło na podstawie  pisma znak FK.3111.2.142.2023 z dnia 07-06-2023r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwiększenie dochodów stanowi dotację na dofinansowanie programu ”Posiłek w domu i w szkole”
 
85503 - zwiększenie dochodów o kwotę 231,00 zł nastąpiło na podstawie  pisma znak FK.3111.2.119.2023 z dnia 24-05-2023r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwiększenie dochodów stanowi dotację na wydanie Kart Dużej Rodziny.
 
90005 – zwiększenie dochodów o kwotę 35 000,00 zł nastąpiło na postawie podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Olsztynie na kontynuację programu „Czyste Powietrze”.
 
92601  - zwiększenie dochodów o kwotę 8 000,00 zł stanowi planowaną wrtość odszkodowania za zniszczenia na boisku w Sorkwitach.
 
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :
 
01095 -  zmiana wydatków w rozdziale wynika z analizy planu wydatków w stosunku do wykonania za sześć  miesięcy 2023r.
 
70005 -  zmniejszenie wydatków w rozdziałach wynika z analizy planu wydatków w stosunku do wykonania za sześć  miesięcy 2023 r.
 
75022,75023,75095 -. zmniejszenie wydatków w rozdziale wynika z analizy planu wydatków w stosunku do wykonania za sześć  miesięcy 2023 r.
 
75412,75495 – zwiększenie wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 45 000,00 zł nastąpiło ze względu na konieczność zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i kosztów remontów w jednostkach OSP . Zwiększenie wydatków w rozdziale 75495 o kwotę 176 585,00 zł nastąpiło na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”do realizacji w roku 2023 na , kwotę 25 585,00 zł . Środki będą stanowiły dotację przekazywaną za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto w rozdziale zwiększono plan dochodów środków z Funduszu Pomocy Ukrainie  o kwotę 151 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń podmiotom za zakwaterowanie  uchodźców wojennych z Ukrainy.
 
80195 – zwiększenie planu o kwotę 16 000,00 zł wynika z wprowadzenia do  planu środków z  Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki związane z edukacją uczniów będących uchodźcami wojennymi z Ukrainy.
 
85153,85154 -  zmiany wydatków w rozdziałach wynikają z analizy planu wydatków w stosunku do wykonania za sześć  miesięcy 2023r.
 
85230 - zwiększenie wydatków o kwotę 111 904,00 zł nastąpiło na podstawie  pisma znak FK.3111.2.142.2023 z dnia 07-06-2023r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększającego  dotację na dofinansowanie programu ”Posiłek w domu i w szkole”
 
85395 –  zwiększenie wydatków  nastąpiło ze względu na wpływ niesłusznie pobranych świadczeń od beneficjentów GOPS w Sorkwitach, które należy przekazać do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu wojewódzkiego w Olsztynie.
 
85503 - zwiększenie wydatków o kwotę 231,00 zł nastąpiło na podstawie  pisma znak FK.3111.2.119.2023 z dnia 24-05-2023r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększającego  dotację na wydanie Kart Dużej Rodziny.
 
90005 – zwiększenie wydatków o kwotę 35 000,00 zł nastąpiło na postawie podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Olsztynie na kontynuację programu „Czyste Powietrze”.
 
92601  - zwiększenie wydatków o kwotę 8 000,00 zł stanowi planowaną wartość kosztu remontu  zniszczeń powstałych  na boisku w Sorkwitach.
 
 
             Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-03 17:48:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-03 18:34:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-03 18:34:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
213 raz(y)