Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

LIII/374/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LIII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-08-31

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze.  zm.), art. 211, art. 212, art.235, art. 236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ), w związku  z art. 14 ust. 15 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.) oraz art.12a ust.10, art. 13 ust. 4 i art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r.  poz. 1967) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sposób następujący:
 
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na  2023 r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na  2023 r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4.  Załącznik Nr 4 Wydatki na  programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik  Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 3b Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 3c  Plan przychodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                  - 39.131.918,03 zł
         w tym: dochody bieżące             - 26.477.890,92 zł
                     dochody majątkowe       - 12.654.027,11 zł
 
       - wydatki                                     -  42.181918,03 zł
      w tym : wydatki bieżące              -  25.548.273,17 zł
                   wydatki majątkowe         -  16.633.644,86 zł
 
§ 3
Paragraf § 3.1. otrzymuje brzmienie :
  1. Deficyt  budżetu gminy w wysokości 3.050.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
  1.  Lokat bankowych wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,
  2.  Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.831.604,33 zł.
  3. Spłaty udzielonej w 2022r. pożyczki w kwocie 83.995,67 zł.
  4. Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 134.400,00 zł.
§ 4
Paragraf § 4 otrzymuje brzmienie:
 
  1. Przychody budżetu w wysokości 8 326.367,00 zł, rozchody w wysokości 5.276.367,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
   § 5
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr LIII/374/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
60016 – zmniejszenie dochodów w wysokości 66 234,11 zł wynika z przeniesienia kwoty 95 427,11 zł do rozdziału prawidłowego tj.  90095, a zwiększenia dochodów o kwotę 29 193,00 zł na podstawie umowy podpisanej z Urzędem marszałkowskim w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Młynowej i ulicy Żytniej w miejscowości Warpuny”.
 
75023 – zmiana dochodów  w rozdziale o kwotę 807,00 zł wynika z analizy planu dochodów w stosunku do wykonania za osiem miesięcy 2023 r.
 
75495 – zmiana  dochodów pomiędzy paragrafami wynika z mylnej klasyfikacji otrzymanych środków z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
 
75802,75814 – zwiększenie dochodów o kwotę 1 728 440,00 zł nastąpiło na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. o przyznaniu subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin, kwota dochodów w wysokości 16 000,00 zł stanowi środki przekazane przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy Ukrainie za okres 01.07-31.07.2023 r. na wydatki związane z edukacją uczniów będących uchodźcami wojennymi z Ukrainy.
 
80101,80153 -  zmiana dochodów o kwotę 9 091,93 zł  związana jest z przyznaniem transzy planowanej dotacji na 2023 r. z budżetu państwa  przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 1 430,73 zł.  Zmiana  nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.184.2023 z dnia 6-07-2023 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Kwota 7 661,20 zł stanowi odszkodowanie za zalany sufit w Szkole Podstawowej w Warpunach.
 
85395 – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 239 700,00 zł związane jest ze zmianą planowanych dochodów na wypłatę wyrównań oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.
 
85503 – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 63,00 zł związane jest ze zmianą  planowanej dotacji na 2023r. z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dotacja przeznaczona jest na realizację wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny.
 
90026,90095 – zwiększenie dochodów w rozdziale 90026 o kwotę 39 957,00 zł nastąpiło na podstawie podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie usuwania folii rolniczej, zwiększenie dochodów o kwotę 95 427,11 zł związane jest z przeniesieniem dochodów z mylnie zakwalifikowanych do rozdziału 60016.
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :
 
 
60016 – kwota wydatków 200 500,00 zł stanowi zwiększenia zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 32 i 4 do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą  pn. „Modernizacja i remont drogi w Zyndakach”, „Budowa chodnika w Pustnikach”, oraz „ Przebudowa ulicy Młynowej i ulicy Żytniej w Warpunach.
 
70005 – zmiana wydatków  w rozdziale o kwotę 2 000,00 zł wynika z analizy planu dochodów w stosunku do wykonania za osiem  miesięcy 2023 r.
 
75023,75095 –  zwiększenie  wydatków bieżących w rozdziale 75023 kwotę 67 905,20 zł wynika z analizy planu wydatków  w stosunku do wykonania za osiem miesięcy 2023 r. Kwota wydatków majątkowych  w wysokości 140 000,00 zł stanowi wartość kosztorysową wykonania klimatyzacji w Urzędzie Gminy W Sorkwitach. Inwestycję należy przeprowadzić niezwłocznie, gdyż trwa właśnie termomodernizacja budynku, a przed położeniem elewacji należy rozprowadzić instalację klimatyzacyjną, w związku z tym niezbędne jest zabezpieczenie środków w budżecie gminy.
 
75412 – zwiększenie  wydatków bieżących w rozdziale o kwotę 60 000,00 zł wynika z analizy planu wydatków w stosunku do wykonania za osiem miesięcy 2023 r. Kwota wydatków majątkowych  w wysokości 425 000,00 zł, którą Gmina Sorkwity zabezpieczyła jako wkład własny do zakupu samochodu pożarniczego została przeniesiona z wydatków inwestycyjnych na dotację majątkowa, ponieważ zakupu samochodu pożarniczego będzie dokonywać OSP Warpuny, stanowią o tym postanowienia umowy podpisanej z NFOŚiGW.
 
80101, ,80104,80149,80150,80153,80195 – zwiększenie planu o kwotę 500 430,73 zł wynika z wprowadzenia do  planu środków z  Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki związane z edukacją uczniów będących uchodźcami wojennymi z Ukrainy. Ponadto w związku z otrzymaniem  subwencji na uzupełnienie dochodów zwiększono  plan dotacji na wychowanków szkół niepublicznych i przedszkoli w rozdziałach 80101,80104,80149,80150, dokonano zwiększenia planu wydatków na remonty i zakup materiałów w szkołach podstawowych oraz wprowadzono środki stanowiące dotację na podręczniki .
 
85153,85154 – zmiany planu wydatków w paragrafach wynikają z weryfikacji wykonania wydatków za osiem miesięcy 2023 r.  w stosunku do planu wydatków 2023 r.
 
85215,85219,85228 – zmiany planu wydatków w paragrafach wynikają z weryfikacji wykonania wydatków za osiem miesięcy 2023 r. w stosunku do planu wydatków 2023 r.
 
85395 – zwiększenie   planowanych  wydatków  o kwotę 239 700,00 zł  związane jest ze zmianą  planowanych dochodów na wypłatę  wyrównań oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.
 
85503,85508 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 63,00 zł związane jest ze zmianą  planowanej dotacji na 2023 r. z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dotacja przeznaczona jest na realizację wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny. Pozostałe zmiany  planu wydatków  wynikają  z weryfikacji wykonania wydatków za osiem miesięcy 2023 r.  w stosunku do planu wydatków 2023 r.
 
90015,90026,90095 – zmiany wydatków w rozdziałach spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków w kwotach wyższych niż planowano na wykonanie linii oświetlenia ulicznego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały , ponadto zwiększenie wydatków  w rozdziale 90026 o kwotę 43 153,00 zł nastąpiło na podstawie podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie usuwania folii rolniczej. Pozostałe zmiany  planu wydatków  wynikają  z weryfikacji wykonania wydatków za osiem miesięcy 2023r.  w stosunku do planu wydatków 2023 r.
 
92109 – zwiększenie planu wydatków na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach o kwotę 166 000,00 zł  nastąpiło na wniosek Dyrektora GOK w Sorkwitach. Kwota zwiększenia w wysokości 162 000,00zł stanowi wartość subwencji z roku 2020, którą GOK zobowiązany jest zwrócić do Polskiego Funduszu Rozwoju jako pobraną nienależnie. Zwiększenie dotacji o pozostałe 4 000,00zł stanowi wartość zakupu nowych namiotów. 
 
92601 – zwiększenie planowanych  wydatków o kwotę 18 000,00 zł związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Budowa parku sportowo - rekreacyjnego w Sorkwitach”.
 
Ponadto należy zaznaczyć, że zmiany powyższe spowodowały, iż zmniejszeniu uległ deficyt Gminy Sorkwity, który po zmianie będzie wynosił 3 050 000,00 zł. Zmniejszeniu o kwotę 600 000,00zł zł ulegają również przychody budżetu gminy, które zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały wynosić będą 8 326 367,00 zł.
 
             Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-05 14:46:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-05 14:54:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-05 14:54:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
180 raz(y)