Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

LVI/390/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LVI

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-11-29

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze. zm.), art.211, art.212, art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ), w związku  z art. 14 ust. 15 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.) oraz art.12a ust. 10, art. 13 ust. 4 i art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r.  poz. 1967), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2023r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sposób następujący:
 
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na  2023r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na  2023r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4Załącznik Nr 4 Wydatki na  programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora  finansów publicznych w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 3a  Plan przychodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 3b Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                   - 30.517.833,01 zł
         w tym: dochody bieżące             - 26.439.041,90 zł
                     dochody majątkowe        -   4.078.791,11 zł
 
       - wydatki                                      -  33.517.833,01 zł
      w tym : wydatki bieżące              -  26.602.030,15 zł
                   wydatki majątkowe         -   6.915.802,86 zł
§ 3
Paragraf § 3.1. otrzymuje brzmienie:
1). Deficyt  budżetu gminy w wysokości 3.000.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
  1.  Lokat bankowych wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,
  2.  Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.781.604,33 zł.
  3. Spłaty udzielonej w 2022 r. pożyczki w kwocie 83.995,67 zł.
  4. Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych  związanych  ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie  134.400,00 zł .
§ 4
Paragraf § 4 otrzymuje brzmienie:
  1. Przychody budżetu w wysokości 8 276.367,00 zł, rozchody w wysokości 5.276.367,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
 
Przewodnicząca Rady
 (-) Mariola Plichta
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr LVI/390/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
 
01044 – zmniejszenie  dochodów  w rozdziale nastąpiło w wyniku podpisania aneksu do umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sorkwitach”  współfinansowanego ze środków UE -  PROW 2014-2020 w łącznej wysokości 4.497.900,00 z czego kwota 854.492,00zł przewidywana była  jako zaliczka w 2023r. Inwestycja prowadzona jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i w związku z wydłużeniem etapu przygotowania  dokumentacji projektowej  i uzyskania pozwolenia na budowę całość finansowania zaplanowano w projekcie budżetu na rok 2024.
60016 – zmniejszenie dochodów w wysokości 999.223,00 zł   wynika z przeniesienia planowanych dochodów wg umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Młynowej i ulicy Żytniej w miejscowości Warpuny” na rok 2024, ze względu na wydłużeniem etapu przygotowania  dokumentacji projektowej . Realizację  finansowania zaplanowano w projekcie budżetu na rok 2024.
 
75011,75023,75095 – zwiększenie dochodów o kwotę 9.000,00 zł  związane jest ze zmianą kwoty planowanej dotacji na 2023 r. z budżetu państwa  przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  Zmiana  nastąpiła na podstawie pisma znak FK 3111.2.489.2023 z dnia 14-11-2023 r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. Pozostałe zmiany w rozdziałach wynikają z dostosowania planu dochodów  do ich wykonania za 11 miesięcy.
 
75495 –  zmniejszenie  dochodów  w rozdziale o kwotę 84 560,00 zł nastąpiło na skutek zaprzestania finansowania pobytu uchodźców wojennych z Ukrainy u osób lub podmiotów na terenie Gminy Sorkwity.
 
75601,75615,75616,75618 -  zmniejszenie dochodów o kwotę 717 180,40 zł  wynika z dostosowania planu dochodów  do ich wykonania za 11 miesięcy.
 
75802,75816 – zwiększenie dochodów  o kwotę 100 000,00zł nastąpiło ze względu na zwiększenie  kwoty subwencji na 2023 r. ze środków  rezerwy wg pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023g z dnia 8 listopada 2023r. Natomiast zmniejszenie o kwotę 6 739 854,00 zł nastąpiło na skutek przesunięcia realizacji zadań finansowanych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na rok 2024.
 
80101 – zwiększenie dochodów  o kwotę 5 315,30 zł nastąpiło ze względu na zwiększenie  odszkodowania za zalane pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Warpunach.
 
85213,85216 – zmniejszenie   planowanych  dochodów  o kwotę 10 032,00 zł  związane jest ze zmianą  planowanej dotacji na 2023r z budżetu państwa  przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.  Zmiana  nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.467.2023 z dnia 13-11-2023r.Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie opłaty składek zdrowotnych i zasiłków stałych. Pozostałe zmiany w rozdziałach wynikają z dostosowania planu dochodów  do ich wykonania za 11 miesięcy.
 
85395 -  zwiększenie  dochodów o kwotę 4 500,00 zł  wynika z dostosowania planu dochodów  do ich wykonania za 11 miesięcy.
 
85501,85502,85503,85513, – zmniejszenie   planowanych  dochodów  o kwotę 134 649,00 zł  związane jest ze zmianą  planowanej dotacji na 2023r z budżetu państwa  przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.  Zmiana  nastąpiła na podstawie pism znak FK.3111.2.472.2023 z dnia 15-11-2023 r. i FK.3111.2.486.2023 z dnia 14-11-2023r Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, wydatków na wydawanie Karty Dużej Rodziny i opłaty składek zdrowotnych. Pozostałe zmiany w rozdziałach wynikają z dostosowania planu dochodów  do ich wykonania za 11 miesięcy.
 
90002,90095 -  zmiany dochodów   wynikają  z dostosowania planu dochodów  do ich wykonania za 11 miesięcy. W rozdziale 90095 zmniejszono znacznie planowane dochody z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom Gminy Sorkwity ze względu na zaprzestanie zakupu i sprzedaży węgla przez Gminę Sorkwity.
 
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
01043 - zwiększenie wydatków w rozdziale spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia
             środków na wykonanie analizy ryzyka ujęć wody.
 
01044 – zmniejszenie  wydatków   w rozdziale nastąpiło w wyniku podpisania aneksu do umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sorkwitach”  współfinansowanego ze środków UE -  PROW 2014-2020 w łącznej wysokości 4.497.900,00 z czego kwota 854.492,00zł przewidywana była jako zaliczka w 2023 r. Ponadto zmniejszono środki własne o kwotę 570 000,00 zł i środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD o kwotę 4 987 500,00 zł. Inwestycja prowadzona jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i w związku z wydłużeniem etapu przygotowania  dokumentacji projektowej  i uzyskania pozwolenia na budowę całość finansowania zaplanowano w projekcie budżetu na rok 2024.
 
60016 – zmniejszenie wydatków w wysokości 999.223,00 zł wynika z przeniesienia planowanych dochodów wg umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Młynowej i ulicy Żytniej w miejscowości Warpuny” na rok 2024, ponadto zmniejszono wkład własny o kwotę 686 777,00 zł,  ze względu na wydłużeniem etapu przygotowania dokumentacji projektowej. Realizację  finansowania zadania w całości zaplanowano w projekcie budżetu na rok 2024.
 
70005 –  zmiana wydatków w rozdziale o kwotę 20 500,00 zł wynika z analizy planu wydatków w stosunku do wykonania za 11 miesięcy 2023 r.
 
75011,75022,75023,75095 – zwiększenie wydatków o kwotę 9.000,00 zł  związane jest ze zmianą kwoty planowanej dotacji na 2023 r. z budżetu państwa przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK 3111.2.489.2023 z dnia 14-11-2023 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. Pozostałe zmiany w rozdziałach wynikają z dostosowania planu wydatków  do ich wykonania za 11 miesięcy.
 
75412,75495 – zmniejszenie  wydatków  w rozdziale 75495 o kwotę 84 560,00 zł nastąpiło na skutek zaprzestania finansowania pobytu uchodźców wojennych z Ukrainy u osób lub podmiotów na terenie Gminy Sorkwity. Pozostałe zmiany w rozdziałach wynikają z dostosowania planu wydatków  do ich wykonania za 11 miesięcy.
 
75702 –  zmniejszenie wydatków  w rozdziale o kwotę 50 000,00 zł  z dostosowania planu wydatków  do ich wykonania za 11 miesięcy.
 
80101,80103 ,80104,80107,80148,80149,80150– zmiany planu wydatków w rozdziałach wynikają  z konieczności zwiększenia   planu dotacji na wychowanków szkół niepublicznych i przedszkoli w rozdziałach 80101,80103,80104,80149,80150, dokonano również zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, tak aby zabezpieczyć plan wydatków zgodnie z arkuszami organizacyjnymi  od września do końca roku budżetowego. Pozostałe zmiany w rozdziałach wynikają z dostosowania planu wydatków  do ich wykonania za 11 miesięcy.
 
85154 –   zmiany wydatków pomiędzy paragrafami wynikają  z dostosowania planu wydatków  do ich wykonania za 11 miesięcy.
 
85202,85213,85214,85216,85219,85228,85230,85295 – zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 10 032,00 zł  związane jest ze zmianą  planowanej dotacji na 2023r z budżetu państwa  przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.  Zmiana  nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.467.2023 z dnia 13-11-2023 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie opłaty składek zdrowotnych i zasiłków stałych. Pozostałe zmiany w rozdziałach wynikają z dostosowania planu dochodów  do ich wykonania za 11 miesięcy.
 
85501,85502,85504,85503,85513, – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 134 179,00 zł  związane jest ze zmianą  planowanej dotacji na 2023r z budżetu państwa  przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pism znak FK.3111.2.472.2023 z dnia 15-11-2023 r. i FK.3111.2.486.2023 z dnia 14-11-2023 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, wydatków na wydawanie Karty Dużej Rodziny i opłaty składek zdrowotnych. Pozostałe zmiany w rozdziałach wynikają z dostosowania planu wydatków do ich wykonania za 11 miesięcy.
 
90015,90026,90095 -  zmiany wydatków wynikają z dostosowania planu wydatków  do ich wykonania za 11 miesięcy. W rozdziale 90095 zmniejszono znacznie planowane wydatki  z tytułu zakupu węgla, ze względu na zaprzestanie zakupu i sprzedaży węgla mieszkańcom przez Gminę Sorkwity. W rozdziale 90026 wprowadzono plan wydatków w kwocie 16 446,00zł na opłacenie kary administracyjnej  za nie wykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego za rok 2020 poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów.
 
 92601 – zmniejszenie wydatków  w rozdziale  nastąpiło w wyniku podpisania aneksu do umowy na realizację zadania pn. „Budowa Sali Gimnastycznej w Sorkwitach”. Środki własne zmniejszono  o kwotę 82 246,00 zł i środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD o kwotę 1 752 354,00 zł. Inwestycja prowadzona jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i w związku z wydłużeniem etapu przygotowania  dokumentacji projektowej  i uzyskania pozwolenia na budowę całość finansowania zaplanowano w projekcie budżetu na rok 2024.
 
 
Ponadto należy zaznaczyć, że zmiany powyższe spowodowały, iż zmniejszeniu uległ deficyt Gminy Sorkwity, który po zmianie będzie wynosił  3 000 000,00 zł. Zmniejszeniu o kwotę 650 000,00zł zł ulegają również przychody  budżetu gminy, które zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały wynosić będą 8 276 367,00 zł.
 
             Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-04 10:32:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-04 10:37:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-04 10:37:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
63 raz(y)