Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

V/17/2007

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: V

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2007-01-26

Data podjęcia/podpisania: 2007-01-26

Tytuł aktu:

Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy w Sorkwitach na 2007r.

Na podstawie:

art.21 ust.3 z dnia 08 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz § 70 ust.1 Statutu Gminy Sorkwity będącego załącznikiem Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Sorkwitach Nr IV/34/2003 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sorkwity (Dz.Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003r. Nr 41 poz.563 z późn.zm.) uwzględniając wnioski Komisji

Treść:

§ 1.

Przyjmuje się plany pracy następujących Komisji Rady Gminy w Sorkwitach na 2007r.:
- Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Porządku Publicznego według załącznika Nr 1;
- Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym według załącznika Nr 2;
- Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska według załącznika Nr 3.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec

 

Załącznik N r 1

do uchwały Nr V/17/2007

Rady Gminy w Sorkwitach
z dnia 26 stycznia 2007r.
P L A N   P R A C Y
KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,SPORTU, ZDROWIA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
NA 2007r.
 
STYCZEŃ

-         opracowanie planu pracy Komisji na 2007r.;

-         zaopiniowanie materiałów na sesję;

-         sprawy bieżące.

LUTY

-         przygotowanie do ferii zimowych

-         zapoznanie się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.;

-         zaopiniowanie materiałów na sesję;

-         sprawy bieżące.

MARZEC

-         zapoznanie się z organizacją sportu i rekreacji w Gminie Sorkwity w 2007 r;

-         zapoznanie się z programem przeciwdziałania narkomanii;

-         zaopiniowanie materiałów na sesję;

-         sprawy bieżące.

KWIECIEŃ

-         funkcjonowanie GOK w Sorkwitach w 2007 r;

-         zaopiniowanie materiałów na sesję;

-         sprawy bieżące.

MAJ

-         przygotowanie gminy do sezonu turystycznego (wyjazd w teren);

-         działalność świetlic w Gminie Sorkwity ( wyjazd w teren);

-         zaopiniowanie materiałów na sesję;

-         sprawy bieżące.

CZERWIEC

-         określenie potrzeb i możliwości w zakresie remontów placówek oświatowych gminy;

-         zaopiniowanie materiałów na sesję;

-         sprawy bieżące.

SIERPIEŃ

-         ocena przygotowań szkół do nowego roku szkolnego (wyjazd w teren po 20 sierpnia);

-         zaopiniowanie materiałów na sesję;

-         sprawy bieżące.

WRZESIEŃ

-         ocena stanu przygotowań (organizacja) dożywiania i dowożenia w szkołach na terenie Gminy Sorkwity w roku szkolnym 2007/2008;

-         przedstawienie propozycji do budżetu na 2008r.;

-         zaopiniowanie materiałów na sesję;

-         sprawy bieżące.

 
PAŹDZIERNIK

-         funkcjonowanie niepublicznych jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Sorkwity (przedszkola)- wyjazd w teren;

 

-         zaopiniowanie materiałów na sesję;

-         sprawy bieżące.

LISTOPAD

-         zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok;

-         zaopiniowanie materiałów na sesję;

-         sprawy bieżące.

GRUDZIEŃ

-         zapoznanie się z projektem budżetu na 2008 rok;

-         zaopiniowanie materiałów na sesję;

-         sprawy bieżące.

 
 
 

Komisja zastrzega sobie zmianę terminów oraz tematyki posiedzeń.

 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/17/2007
Rady Gminy w Sorkwitach
z dnia 26 stycznia 2007r.
Plan pracy

Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym

na 2007r.
 
STYCZEŃ

-         opracowanie planu pracy Komisji na 2007r.,

-         zaopiniowanie materiałów na sesję,

-         sprawy bieżące.                             

LUTY

-         zapoznanie się z działalnością finansową GOK za 2006 rok,

-         zaopiniowanie materiałów na sesję,

-         sprawy bieżące.                             

MARZEC

-         zapoznanie się z działalnością finansową Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach za 2006r.,

-         zaopiniowanie materiałów na sesję,

-         sprawy bieżące.

KWIECIEŃ

-         zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2006r.;

-         zaopiniowanie materiałów na sesję;

-         sprawy bieżące;

MAJ

-         zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za 2006r. i I kwartał roku 2007 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach,

-         zaopiniowanie materiałów na sesję;

-         sprawy bieżące;

CZERWIEC

-         zapoznanie się z funkcjonowaniem finansowym Zakładu Obsługi Szkół,

-         zaopiniowanie materiałów na sesję,

-         sprawy bieżące;

SIERPIEŃ

-         zapoznanie się ze sprawozdaniem z gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach za I półrocze 2007 roku,

-         ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze2007 r ,

-         zaopiniowanie materiałów na sesję,

-         sprawy bieżące;

WRZESIEŃ

-         zapoznanie się z wydatkami związanymi z utrzymaniem niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Sorkwity;

-         zaopiniowanie materiałów na sesję;

-         sprawy bieżące.

PAŹDZIERNIK

-         zapoznanie się z działalnością finansową ZGKiM w Warpunach za trzy kwartały 2007r.;

-         zaopiniowanie materiałów na sesję;

-         sprawy bieżące.

-          

LISTOPAD

-         ustalenie stawek podatków,

-         zapoznanie się z realizacją inwestycji,

-         zaopiniowanie materiałów na sesję,

-         sprawy bieżące;

GRUDZIEŃ

-         szczegółowe omówienie budżetu na 2008r. (zreferuje Wójt oraz Skarbnik Gminy),

-         zaopiniowanie materiałów na sesję,

-         sprawy bieżące.

 
 

Komisja zastrzega sobie prawo zmiany planu pracy oraz możliwość zapraszania gości kompetentnych do poruszanych przez nią tematów.

 
 
 
 
 
   Załącznik Nr 3
   do uchwały Nr V/17/2007
   Rady Gminy w Sorkwitach

                          z dnia 26 stycznia 2007r.

 

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

NA ROK 2007
 
STYCZEŃ
 1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2007r.
 2. Zapoznanie się ze stanem melioracji łąk i pól na terenie gminy.
 
LUTY

1.       Stan sanitarny gminy pod względem odbiorów nieczystości płynnych i stałych przez firmy zajmujące się tą sprawą w gminie. Zaproszeni goście : kierownik ZGKiM w Warpunach – Józef Puchalski, kierownik ZGK w Mrągowie – Zbigniew Lubowidzki oraz kierownik referatu Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mrągowie – Janusz Stecka. Zapoznanie się ze stanem melioracji łąk i pól w gminie – ciąg dalszy.

2.       Sprawy różne.

 
MARZEC
 1. Remonty dróg gminnych w roku 2007. Zapoznanie się z planem remontów na w/w rok oraz stanem finansowym na ten cel.
 2. Opiniowanie materiałów na sesję.
 3. Zapoznanie się z ilością i sposobem sprzedaży gruntów w gminie- zaproszeni goście z ANR.
 4. Sprawy różne.
 
KWIECIEŃ
 1. Omówienie zasad konkursu wsi na rok 2007.
 2.  Sprawy różne w tym między innymi zatrudnienie pracowników interwencyjnych do prac porządkowych w sołectwach na terenie gminy.
 
MAJ
 1. Ogłoszenie konkursu wsi – pierwszy objazd wsi.
 2. Zapoznanie się z przygotowaniem do sezonu turystycznego.
 3. Stan sanitarny gminy – dzikie wysypiska – wyjazd w teren.
 4. Kontrola dróg na terenie gminy i ocena wykonywanych robót w tym zakresie.
 5. Sprawy różne.
 
CZERWIEC
 1. Zapoznanie się ze stanem przygotowania do żniw oraz zapoznanie się ze stawkami usług.
 2. Stan dróg na terenie gminy nie będących pod kontrolą gminy. Zaproszeni gości : przedstawiciele Dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg, Policji oraz Nadleśnictwa.
 3. Bezrobocie w gminie oraz zatrudnianie bezrobotnych.
 4. Sprawy różne.
 
LIPIEC
 1. Lustracja pól biwakowych i dróg gminnych – wyjazd w teren.
 2. Sprawy różne, w tym zaopiniowanie materiałów na sesję.
 
SIERPIEŃ

1.       Konkurs wsi- ocena, wyjazd w teren, lustracja wsi uczestniczących w konkursie przez Komisję Rolną i chętnych sołtysów.

2.       Sprawy różne.

 
WRZESIEŃ
 1. Ocena minionego sezonu turystycznego – wnioski na przyszłość, zaproszeni goście.
 2. Kontrola oczyszczalni ścieków funkcjonujących w gminie.
 
PAŹDZIERNIK
 1. Ocena usług ZGKiM w Warpunach wykonywanych na terenie gminy jak również innych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy.
 2. Sprawy różne.
 
LISTOPAD
 1. Kontrola wykonywanych prac w zakresie wodociągowania i kanalizowania gminy.
 2. Sprawy różne.
 
GRUDZIEŃ

1. Wypracowanie dla Rady Gminy stawek:

a)      obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu ustalenia podatku rolnego;

b)      opłaty lokalnej;

c)      podatku od nieruchomości, środków transportowych.

2.Sprawy różne.

 
 
 

Komisja zastrzega sobie prawo zmiany planu pracy oraz możliwość zapraszania gości kompetentnych do poruszanych przez nią tematów.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Bakuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Bakuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-12 09:28:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-12 09:42:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-12 11:42:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1712 raz(y)