Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

29/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-04-06

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i pod

Tytuł aktu:

W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki bankowej na przedterminową spłatę kredytów zaciągniętych przez Gminę Sorkwity w latach poprzednich.

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Z 2023, poz.40 z późn.zm.), oraz art.89 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. Z 2022 r., poz1634), oraz  § 5 pkt 2 i § 13 ust. 1 pkt 2 Uchwały Rady Gminy w Sorkwitach Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

Treść:

§1.
1. Postanawia się zaciągnąć bankową pożyczkę długoterminową w wysokości 4.875.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na przedterminową spłatę kredytów zaciągniętych przez Gminę Sorkwity w latach poprzednich.
2. Ustala się okres spłaty pożyczki na lata 2024-2032, w zakresie określonym w umowie pożyczki.
3. Źródłem dochodów, z którego nastąpi spłata pożyczki z odsetkami będą dochody własne gminy Sorkwity.
   
§2.
1.Szczegółowe warunki zobowiązania określonego w § 1  pkt 1 będą ustalone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Sorkwity a pożyczkodawcą.
2. Formą zabezpieczenia pożyczki długoterminowej będzie weksel in blanco wystawiony przez Gminę Sorkwity wraz z deklaracją wekslową zaopatrzoną w kontrasygnatę  Skarbnika Gminy.
 
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 
                                                                                                      
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity Nr 29/2023 z dnia 06 kwietnia 2023 r.
 
Rada Gminy Sorkwity w dniu 23 lutego 2023 r. uchwałą nr XLVIII/349/2023 dokonała zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. W wyniku podjętych zmian ujęto w limitach i upoważniono Wójta Gminy Sorkwity do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na  przedterminową spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 4.875.000,00 zł. Pożyczka będzie zaciągnięta po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie i pozwoli pozyskać środki na spłatę aktualnie droższych zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów (spadek marży o około 0,7%).
 
Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszego zarządzenia.