ˆ

Otwarte konkursy ofert

Szczegóły informacji

Komunikat wójta gminy Sorkwity w sprawie powołania komisji konkursowej

Informacja ogłoszona dnia 2020-02-14 15:39:41 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat Wójta Gminy Sorkwity
 
 
Wójt Gminy Sorkwity informuje, iż w dniu 7 lutego 2020 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity na:
 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
1) Upowszechnianie wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży sportów masowych i gier zespołowych np. piłki nożnej , tenisa stołowego, kajakarstwa, kolarstwa, żeglarstwa, narciarstwa, technik samoobrony, sztuk walki oraz innych dyscyplin sportu,
2) Pomoc w szkoleniu osób dorosłych, dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,
3) Organizowanie zajęć sportowych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży,
4) Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym i regionalnym.
 
Słowniczek
Ilekroć w komunikacie mowa jest o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.),
2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sorkwity.
Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XII/87/2019 Rady Gminy Sorkwity z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r. Wójt ogłaszając konkurs powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.
 
Skład komisji konkursowej:
1/ przedstawiciele Wójta, w tym przewodniczący komisji,
2/ osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.
Ponadto w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, o ile tak zadecyduje Wójt.
 
Zgłoszenie osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie, do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu pisma do Urzędu) z zaznaczeniem zadania publicznego, którego dotyczy zgłoszenie.
 
Informuje się również, że na podstawie art. 15 ust. 2da ustawy komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
 
Wzór zgłoszenia – w załączeniu.
 
Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).
W przypadku większej ilości osób wskazanych do prac w komisji przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wyboru dokona Wójt, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej. W przypadku braku osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, komisja konkursowa zostanie powołana jedynie z przedstawicieli Wójta.
 
 
Niniejszy komunikat zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Fąk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-14 11:27:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-14 15:39:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-14 15:46:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24064 raz(y)