Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Budżet 2006

Szczegóły informacji

Budżet Gminy Sorkwity na rok 2006

Informacja ogłoszona dnia 2008-04-08 13:13:44 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXX/188/2005
Rady Gminy w Sorkwitach
z dnia 21 grudnia 2005r.


w sprawie budżetu na rok 2006

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1.Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.035.100 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.
2.Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.578.550 zł, zgodnie z zał. nr 3,
b)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 68.200 zł.

§ 2

1.Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.686.100 zł , zgodnie z zał. nr 2.
2.Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1)wydatki bieżące kwotę 8.102.241 zł, w tym na:
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.864.151 zł,
b)dotacje 657.860 zł,
c)wydatki na obsługę długu gminy 151.250 zł,
2)wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 583.859 zł,
a)wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 583.859 zł, zgodnie z zał. nr 5,
3.Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006‑2008 7.609.000 zł, zgodnie z zał. nr 5. tj: 2006r. 132.000 zł, 2007r. 3.839.000 zł, 2008r. 3.638.000 zł.
4.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. nr 6.
5.Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
a)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.578.550 zł, zgodnie z zał. nr 3,
b)wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych: na podstawie :
- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.640 zł, zgodnie z zał. nr 4,
c)wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 68.200 zł,

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 349.000 zł przeznacza się na rozchody:
a)spłatę rat kredytów w kwocie 349.000 zł,

§ 4

1.Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 3.513.120 zł, zgodnie
z zał. nr 7.
2.Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 7a.
3.Uchwala się przychody w wysokości 420.000 zł i rozchody w wysokości 769.000 zł, stanowiące zał. nr 8.

§ 5

1.Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. nr 9:
a)zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.308.121 zł; wydatki w wysokości 1.318.121 zł,
2.Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
w wysokości 118.000 zł, zgodnie z zał. nr 10.

§ 6

Uchwala się dotacje dla:
a)samorządowych instytucji kultury w wysokości 208.300 zł, zgodnie z zał. nr 11,
b)podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji
w wysokości 20.000 zł, zgodnie z zał. nr 12,
c)niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo‑wychowawczych w wysokości 304.920 zł, zgodnie z zał. nr 13,

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
przychody – 3.000 zł,
wydatki – 6.000 zł,
zgodnie z zał. nr 14.

§ 8

Tworzy się rezerwy:
1)ogólna w wysokości 20.000 zł,

§ 9

1.Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 10

Ponadto upoważnia się Wójta do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300.000 zł,
2)dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek w wysokości 100.000 zł oraz poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2006 w wysokości 100.000 zł.

§ 12

1.Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2.Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko‑Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-08 13:07:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-08 13:13:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-06 10:32:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1508 raz(y)