Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Sorkwity o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego.

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-30 10:59:48 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 30 marca 2023 r.
Znak: RBG.6722.4.14.2021.2023                                            
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Sorkwity
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od  06 kwietnia 2023 r. do 27 kwietnia 2023 r.
w siedzibie Gminy Sorkwity
ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity
w godz. od 8.00 do 15.00
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz  w nawiązaniu do uchwały XXXI/229/21 Rady Gminy Sorkwity z  dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w obrębie Borowski las, gmina Sorkwity, wymienionego poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następującego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, zwany dalej planem „Plan Borowski Las”, położony w obrębie Borowski Las w gminie Sorkwity. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w następującym miejscu i terminie: dnia 20 kwietnia 2023 r. o godz. 10.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowym projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2023 r. do Wójta Gminy Sorkwity w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy. Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.). Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do 12 maja 2023 r. na zasadach ustalonych w art. 18 ust. 1 i 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
Józef Maciejewski
 
 
  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018r., str. 2), zwanego dalej Rozporządzeniem, Wójta Gminy Sorkwity informuje
, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sorkwity. Siedzibą Wójta Gminy Sorkwity  jest Urząd Gminy w Sorkwitach ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy w Sorkwitach.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz na podstawie art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: dostawcy oprogramowania - wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych
  i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67ze zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w razie nie podania danych osobowych udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek będzie niemożliwe.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 
W związku z przetwarzaniem przez Wójta danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Świder
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-30 10:50:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-30 10:59:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-30 11:52:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
426 raz(y)