Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zamiana działki o powierzchni 0,3525 ha własność Gminy Sorkwity na działkę o pow.0,3500 ha własność osoby fizycznej P. Olbryś Burszewo.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-11-03 10:10:17 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.344) uchwały Nr LIII/382/2023 Rady Gminy Sorkwity z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy na grunty stanowiące własność osoby fizycznej oraz Zarządzenia nr 101/2023 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 27 października 2023 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana
OL1M/00011511/6
OL1M/00015244/1
 
działka nr 198/1
o powierzchni
0,3525 ha własność Gminy Sorkwity
na działkę nr 230/2 o pow.0,3500 ha własność osoby fizycznej P. Olbryś
​Burszewo
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość jest zbywana w drodze zamiany działki 198/1 stanowiącej własność Gminy Sorkwity na działkę 230/2 stanowiącej własność P. Olbryś
wartość działki 198/1 wynosi: 22 170 zł a wartość działki 230/2 wynosi:
22.000 zł
Dopłatę w wysokości 170 zł+ Vat 23% zapłacą Państwo Olbryś
 
Dopłata za zamianę nieruchomości określona w wykazie płatna jest gotówka w całości przed zawarciem aktu notarialnego .
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1pkt1i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt.Dz.U.z 2023 r. poz. 344) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem trybu określonego w wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 27.10.2023 r. do dnia 17.11.2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Burszewo oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 09.11.2023 r.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski