ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2010Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2010

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor ds. budownictwa i inwestycji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Sorkwity

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: Referat Budownictwa, Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej

Data udostępnienia: 2010-01-15

Ogłoszono dnia: 2010-01-15 przez Magdalena Krawczyk

Termin składania dokumentów: 2010-02-05 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2010

Id ogłoszenia: Budownictwo

Zlecający: Urząd Gminy Sorkwity

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe- w zakresie budownictwa ogólnego lub średnie w zakresie budownictwa,
2. staż pracy minimum 5 lat w tym co najmniej 3 lata stażu pracy na
a) stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r.Nr 142.poz.1593 ze zm.),lub
b) w służbie cywilnej,lub
c) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi,lub
d) w innych urzędach państwowych,z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,lub
e) na kierowniczych stanowiskach państwowych
3. posiadanie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno- budowlanej nadanych odrębnymi przepisami.
b. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera,
b) znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego,
c) znajomość stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
d) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Programowanie i planowanie inwestycji budowlanych i sieciowych, w tym przygotowanie propozycji zadań inwestycyjnych do projektu budżetu.
2. Przygotowanie zadań inwestycyjnych do podziału budżetu.
a) przygotowywanie dokumentacji związanych ze zleceniem prac projektowych, pozyskiwanie niezbędnych uzgodnień i decyzji,
b) przygotowywanie dokumentacji związanych ze zleceniem do wykonawstwa robót budowlano- montażowych,
c)przygotowywanie dokumentacji związanych ze zleceniem do nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby autorskiego,
d) przygotowanie materiałów i wniosków do pozyskania środków finansowych na inwestycje z innych źródeł ( dotacje i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych),
e) dokumentowanie wydatków budżetu Gminy z zakresem realizowanych zadań zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych,
3. Realizacja zadań inwestycyjnych:
a) sprawowanie nadzoru i koordynacji inwestycji,
b) zabezpieczenie dostaw inwestorskich,
c) odbiór końcowy rozliczenie inwestycji, w tym sprawdzenie pod względem merytorycznym rachunków i faktur za wykonane roboty budowlane,
d) prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości.
4. Koordynacja inwestycji realizowanych przez inwestorów na terenie Gminy.
5. Opiniowanie i uzgadnianie różnego rodzaju form plastycznych elementów małej architektury , elewacji budynków i wystroju Gminy.
6. Współpraca z urzędami i instytucjami itd. w zakresie w/w zagadnień.
7. Prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ramach czynów społecznych mieszkańców Gminy.
8. Koordynacja i rozliczanie prac związanych z inwestycjami i remontami realizowanymi przez Urząd Gminy.
9. Prowadzenie przetargów na realizowanie zadań inwestycyjnych.
10. Czuwanie nad prawidłowym zagospodarowaniem gruntów zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego, zabudową gruntów w wyznaczonym terenie oraz prowadzenie postępowań wymaganych przepisami prawa w razie nie zabudowania gruntów w wyznaczonym terenie.
11. Opracowywanie wniosków w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej dla potrzeb planowania przestrzennego.
12. Zlecanie budowlanych opracowań technicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
13.Prowadzenie ewidencji umów zawartych z osobami fizycznymi i prawnymi na partycypację w kosztach inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez samorząd oraz prowadzenie ich rozliczeń.
14. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic, numeracją porządkową nieruchomości.
15. Prowadzenie map tematycznych oraz rejestrów.
16. Przygotowywanie projektów uchwał rady Gminy w zakresie nazewnictwa ulic.
17. Inwentaryzacja mienia komunalnego.
18. Nadzór nad budową i konserwacją dróg gminnych, mostów i nadzór nad ich eksploatacją.

V. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys (CV)
b) list motywacyjny,
c) dokument potwierdzający wykształcenie,
d) świadectwo pracy poświadczające staż pracy w tym staż na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej podanych w pkt.I lit b,
e) odpis decyzji poświadczającej posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
f) odpis orzeczenia o niepełnosprawności wydany przez lekarza orzecznika ZUS lub powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
g) Inne dokumenty dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( o ile kandydat posiada dodatkowe kwalifikacje)

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2010-02-05 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Sorkwity, ul .Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity lub pocztą elektroniczną na adres: sorkwity.gmina@mragowo.net w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, bądź pocztą na adres: Urząd Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A,11-731 Sorkwity z dopiskiem „ dotyczy naboru na stanowisko podinspektora do spraw inwestycji i budownictwa”  w terminie do 5 lutego 2010r do godz. 12.00. W tym samym dniu o godz.13.00 nastąpi otwarcie ofert.
c. Miejsce:
Sekretariat Urzędu Gminy Sorkwity

VII. Informacje dodatkowe:

Wymiar zatrudnienia ½ etatu

Okres zatrudnienia: czas nieokreślony


Wymagane dokumenty:
-list motywacyjny,
-szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej)
powinno być opatrzone klauzulą:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 2002r nr 101,poz.926) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r nr 142,poz. 1593 ze zm.)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony