ˆ

Budżet 2007

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Budżet Gminy Sorkwity na rok 2007

Informacja ogłoszona dnia 2008-04-08 12:53:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VII/24/2007
Rady Gminy w Sorkwitach
z dnia 30 marca 2007r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2007 r.

Cała Uchwała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, art.165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 9.805.500 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 814.879 zł, dochody bieżące w wysokości 8.990.621zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2
1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.005.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007‑2009, zgodnie z załącznikiem nr 3 .
3.Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 349.917 zł.

§ 3
1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 200.000 zł są przychody
pochodzące z kredytu .
2.Przychody budżetu w wysokości 1.047.740 zł, rozchody w wysokości 847.740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości - 20.000 zł,

§ 5
1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6
1.Ustala się dochody w kwocie 76.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7
1.Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
1)zakładów budżetowych: przychody – 1.506.500 zł, wydatki – 1.508.186 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2.Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 111.510 zł; wydatki – 111.510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8
1.Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach :
1)z tytułu dopłaty do Produkcji wody - 12.000 zł;
2)z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków - 6.000 zł,
3)z tytułu remontu dróg gminnych -128.410 zł,
4)z tytułu utrzymania zimowego dróg gminnych - 31.980 zł,
5)z tytułu dopłat do wywozu nieczystości - 20.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2.Dotacje podmiotowe dla:
1)gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -208.300 zł,
2)działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo‑wychowawczych w wysokości -334.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 .
3.Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 20.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.

§ 9
1.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)przychody - 7.938 zł,
2)wydatki - 3.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie -300.000 zł;
2)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie -847.740 zł;
3)finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie -200.000 zł;

§ 11
Upoważnia się Wójta do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
2)zaciągania zobowiązań:
a)na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
b)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku .
3)dokonywania zmian w planie wydatków : wynagrodzeń i pochodnych nie powodujących zwiększenia wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,
4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12
Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości 100.000 zł.

§ 13
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko‑Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-08 12:47:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-08 12:53:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-05-12 12:35:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1499 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony