ˆ

Inne ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- edycja druga

Informacja ogłoszona dnia 2023-08-02 09:41:06 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga Wójt Gminy Sorkwity ogłasza nabór deklaracji do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 
I. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania
 
Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-edycja druga, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa
w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Sorkwity, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.
 
II. Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub prawnym, posiadającym tytuł prawny do zabytków ruchomych lub nieruchomych.
 
 
III. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:
 1. deklaracje należy składać do Urzędu Gminy Sorkwity;
 2. do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 3. wnioskodawca może złożyć deklarację o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:
a. do 150 000 złotych,
b. do 500 000 złotych,
c. do 3 500 000 złotych.
4) Wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego. Wnioskodawca musi zapewnić pokrycie kosztu inspektora nadzoru inwestorskiego/inspektora nadzoru autorskiego, wykonania tablicy informacyjno-promocyjnej, ewentualnie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
5) Wypełniony formularz zgłoszenia składa się:
 1. listownie na adres: Urząd Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity z adnotacją na kopercie Dotacja – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja II”.
 2. osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Sorkwity,
 3. w formie skanu za pomocą poczty e-mail na adres: lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.
6) Formularz zgłoszeniowy składa się w terminie od 2 sierpnia 2023 r. do dnia 9 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku.
7) Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.
8) Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
 
IV. Zasady wyboru wniosków
 1. Wyboru wniosków dokonuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Sorkwity uwzględniając:
  1. znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej oraz dostępności dla społeczeństwa;
  2. charakter i sposób użytkowania zabytku, przy czym obiekty sakralne i użyteczności publicznej mają pierwszeństwo;
  3. stan zachowania zabytku i stan zagrożenia, w jakim znajduje się zabytek;
  4. dokumentacja wraz z pozwoleniem na i uzgodnieniami: program prac (dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków) lub zakres planowanych prac (dla zabytków w GEZ) przy zabytku; kosztorys inwestorskie; pozwolenia budowlane ) Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 2. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Wójt Gminy Sorkwity może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 
V. Warunki podpisania umowy o dotację
1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Sorkwity.
2. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę promesy
w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki współpracy, realizacji, promocji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Sorkwity.
 
VI. Termin i warunki realizacji zadania
 
 1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga.
 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonania tablicy informacyjo-promocyjnej, ewentualnie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wszelkich innych wydatków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania zgodnie z wymogami programu.
 
VII. Rozstrzygnięcie naboru wniosków
Informacja o przyjęciu deklaracji i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany w deklaracji oraz na stronie Urzędu Gminy Sorkwity.
 
VIII. Postanowienia końcowe

1. Deklaracje o dofinansowanie złożone po dniu 09.08.2023 r. nie będą rozpatrywane.
2. Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/
3. Nabór deklaracji udziału prowadzony jest na podstawie zarządzenia nr 65 Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu naboru deklaracji  udziału w naborze wniosków o przyznanie środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na udzielenie dotacji oraz powołania komisji ds. wyboru wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga.
4. Wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o wsparcie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków – edycja druga składają:
- Deklaracja udziału w naborze wniosków o przyznanie środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga na udzielenie dotacji (według załączonego wzoru)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-02 09:40:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-02 09:41:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-02 09:41:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony