ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-27 11:49:40 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Sorkwity, 27 września 2022r.
OGŁOSZENIE KONSULTACJI
 
projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
 
Na podstawie §1 pkt. 2 i § 4 załącznika do Uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz. 682), Wójt Gminy Sorkwity serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  1. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
  2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 udostępniony będzie od dnia 28 września 2022r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity (zakładka konsultacje społeczne) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
  3. Formą konsultacji jest wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2.
  4. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity.
  5. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 5 października 2022 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 20 października 2022r. do godziny 1515.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity.
Formularz konsultacji można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sorkwity, (poniedziałki w godz. 800 – 1600, od wtorku do piątku w godz. 715 – 1515), przesłać pocztą na adres ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity lub drogą elektroniczną na adres e-mail: z tym, że o zachowaniu terminu do wyrażenia opinii w konsultacjach decyduje data wpływu formularza do Urzędu Gminy Sorkwity.
 
Osoba do kontaktu: Anita Różycka, tel. 89 7428538
 
Wójta Gminy Sorkwity
 (-) Józef Maciejewski

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony