ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 75/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 75/2023

Szczegóły informacji

75/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-08-31

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania moc

Tytuł aktu:

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli wewnętrznej – dla operacji „Zagospodarowanie i wymiana urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw przy przedszkolach w Sorkwitach i Warpunach”.

Na podstawie:

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity  Dz. U. Z 2021 r., poz. 217) i art. 247 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.  z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami)

Treść:

§1
Wprowadzam w życie:
1. Zasady (politykę) rachunkowości zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Instrukcję obiegu dokumentów zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Instrukcję kontroli wewnętrznej zgodnie z załącznikiem nr 3
dla projektu:
„Zagospodarowanie i wymiana urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw przy przedszkolach w Sorkwitach i Warpunach”.
 
§2
Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia i jego przestrzegania.
 
§3
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem stosuje się:
 1. zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości z późniejszymi zmianami.
 2. zarządzenie nr 35/2011 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie: sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Sorkwity.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania mocą obowiązującą od zaistnienia pierwszego zdarzenia gospodarczego dotyczącego projektu.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 75/2023
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
 
ZASADY RACHUNKOWOŚCI
STOSOWANE PRZY REALIZACJI PROJEKTU
 
dla projektu:
„Zagospodarowanie i wymiana urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw przy przedszkolach w Sorkwitach i Warpunach”.
 
Program:  Program  Rozwoju Obszarów Wiejskich   na    lata   2014-2020”
Działanie: ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Poddziałanie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.
 W dniu 21 lutego 2023 r. Gmina Sorkwity podpisała z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn umowę Nr 01115-6935-UM1411618/22 na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie i wymiana urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw przy przedszkolach w Sorkwitach i Warpunach”.
Projekt realizowany będzie  przez Gminę Sorkwity w imieniu, której działa Urząd Gminy w Sorkwitach, ul. Olsztyńska 16 A  – jednostka budżetowa obsługująca Gminę Sorkwity.
 
Budżet projektu realizowany jest w klasyfikacji:
 
Dział 900                  –  Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095     –  Pozostała działalność
 Paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z poniesionym wydatkiem z odpowiednią końcówką: 7, 9 dla środków pochodzących z Unii Europejskiej i krajowych.
 
Konto bankowe do realizacji projektu:
Bank Spółdzielczy w Węgorzewie O/Mrągowo
 
Dochody: Nr81 9350 0001 0261 7646 5002 0003
 
 1. Rachunkowość w zakresie zadań finansowych z udziałem środków pomocowych prowadzona jest na podstawie zarządzenia nr zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Sorkwity  z dnia 2 stycznia  2019 roku  w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości z póź.zm..
 2. Beneficjentem docelowym środków finansowych z pomocy finansowej ze środków Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko - Mazurskiego   na    lata  2014-2020”  jest  Gmina Sorkwity  reprezentowana przez Wójta Gminy Sorkwity.
 3. W realizacji projektu uczestniczy Urząd Gminy Sorkwity  jako jednostka organizacyjna obsługująca Gminę Sorkwity.
 4. W planach finansowych Gminy Sorkwity   ujmuje się  dochody  na realizację projektu, w  planach finansowych Urzędu Gminy Sorkwity  ujmuje się wydatki dotyczące  realizacji projektu.
 5. Beneficjentowi udziela się dofinansowania na realizację operacji zadania „Zagospodarowanie i wymiana urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw przy przedszkolach w Sorkwitach i Warpunach” stanowiącego nie więcej niż  63,63 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie, na które składa się:
- płatność z budżetu środków europejskich, stanowiąca nie więcej niż  63,63 % kwoty całkowitego dofinansowania,
- środki własne Gminy Sorkwity, stanowią 36,37 % kwoty całkowitego dofinansowania.
 1. Wydatki dotyczące realizacji projektu ponoszone są z wydzielonego  rachunku bankowego  funkcjonującego w jednostce realizującej zadanie jako  rachunek  Gminy Sorkwity, obsługiwanej przez Urząd Gminy Sorkwity.
 2. Realizacja wydatków następuje zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, podpisaną umową i harmonogramem projektu, na podstawie prawidłowo wystawionych, opisanych i zatwierdzonych, oryginalnych dokumentów finansowo- księgowych.
 3. W Urzędzie Gminy Sorkwity,  jako jednostce realizującej projekt prowadzi się wyodrębnioną ewidencję księgową wraz z wyodrębnionym zbiorem dokumentów  księgowych w zakresie realizacji operacji.
 4. Wyodrębnioną ewidencje księgową stanowi:
  1. dziennik częściowy,
  2. konta syntetyczne,
  3. konta analityczne,
  4. zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych
  5. ewidencję wydatków w stosunku, do których podatek od towarów i usług VAT uznany jest za wydatek kwalifikowany.
 5. Księgi rachunkowe są prowadzone w oparciu o niżej określone zasady:
  1. zasadę jawności podczas realizacji zadań, wykonywania planu finansowego oraz ewidencji księgowej wykonania tego planu, gospodarowania środkami publicznymi, udzielanych z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej. Przy realizacji zasady jawności obowiązuje zachowanie przepisów o ochronie danych osobowych,
  2. zasadę kasowości która stanowi, iż dochody i wydatki budżetu ujmowane są w terminie ich zapłaty niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą,
  3. zasadę memoriału, która mówi, że w księgach rachunkowych należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz jednostki przychody i obciążające ją koszty związane z tymi  przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Na koniec miesiąca, księgowanie faktur obcych, które wpłynęły do 10 dnia miesiąca następnego, będzie traktowane jako zachowanie zasady zupełności. W zakresie wszystkich innych dokumentów księgowych, zachowuje się chronologię zapisów. Przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdawczości zachowuje się zasady rzetelności, szczegółowości, prawidłowości, terminowości i ciągłości.
  4. zasadę istotności, która mówi że stosuje się uproszczenia, jeżeli nie wywierają one istotnie ujemnego wpływu na zasadę jasnego, rzetelnego, wiernego przestrzegania sytuacji finansowej.
 6.  Rachunkowość prowadzi się jednowalutowo: w walucie PLN.
 7. Podstawą ewidencji zdarzeń gospodarczych są dowody księgowe – oryginały dokumentów.
 8. Dokumenty  finansowe są przechowywane w Referacie Planowania i Finansów, a dokumenty merytoryczne przechowywane są w Referacie Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.
 
PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY SORKWTY ORAZ
GMINY SORKWITY
WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ DLA GMINY SORKWITY
 
Wydatki i koszty, stanowiące efekty realizowanych projektów, ponoszone przez jednostkę samorządu terytorialnego na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych są ujmowane na kontach budżetu na podstawie dokumentów.
W księgowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego proces wydatkowania środków na realizacje projektów oraz uzyskania środków ewidencjonowany jest na następujących kontach bilansowych:
 
Wykaz kont na których ewidencjonuje się wykorzystanie funduszy pomocowych
 
Lp.
Konto syntetyczne
Konto analityczne
Nazwa konta
1
Zespół 1
Według potrzeb
Środki pieniężne i rachunki
bankowe
133
Według projektu
Rachunek budżetu  „Zagospodarowanie i wymiana urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw przy przedszkolach w Sorkwitach i Warpunach”.
2
Zespół 2
Według potrzeb
Rozrachunki i roszczenia
222
 
 
Według projektu
Rozliczenie dochodów budżetowych
223
Według projektu
Rozliczenie wydatków budżetowych
3
Zespół 9
 
 
901
Według potrzeb
Dochody budżetu
902
Według potrzeb
Wydatki budżetu
960
Według źródeł zwiększeń
i kierunków zmniejszeń
Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu
 
961
Według źródeł zwiększeń
i kierunków zmniejszeń
Niedobór lub nadwyżka budżetu
 
 
 
Natomiast w ramach rachunkowości Urzędu Gminy Sorkwity (jednostki budżetowej) realizacja projektu ewidencjonowana jest na niżej wymienionych kontach bilansowych:
 
PLAN KONTDLA URZĘDU GMINY SORKWITY
WYKAZ KONT