ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Kredyt 2010Drukuj informację Zamówienie publiczne: Kredyt 2010

Szczegóły informacji

Kredyt 2010

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Sorkwity

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 155920-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-06-18 10:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-06-18 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: pokój nr 3 Urzędu Gminy w Sorkwitach

Ogłoszono dnia: 2010-06-04 przez Anna Łuciuk

Treść:

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

GMINA SORKWITY

11-731 Sorkwity ul. Olsztyńska 16A. tel. 0-89/742-81-79

e-mail: sorkwity.gmina@mragowo.net

ogłasza przetarg nieograniczony na: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000 PLN, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sorkwity w 2010 r.

Przedmiot i Zakres zamówienia

Kod CPV 66130000-0 – usługi udzielania kredytu

Kod CPC 81131-81139 „06” – usługi udzielania kredytu

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000 PLN, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sorkwity w 2010r..

2. Termin uruchomienia kredytu niezwłocznie po podpisaniu umowy z tym, że podpisanie umowy nastąpi najwcześniej 7 dni od momentu zawiadomienia Oferentów o wyborze oferty.

3. Termin spłaty kredytu: od dnia 30.06.2011 r. do 30.11.2017 r.

4. Odsetki naliczane są przez Kredytodawcę w okresach miesięcznych od kwoty zadłużenia , a ich spłata nastąpi w okresach miesięcznych do dnia 10 następnego miesiąca.

5. Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów

trzymiesięcznych, obowiązującej w dniu kolejnego okresu odsetkowego,

powiększonej o stałą marżę banku.

6. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego

kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu,

w tym bez wcześniejszego powiadamiania Kredytodawcy.

7. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane.

8. Ewentualna prowizja płatna będzie proporcjonalnie w dniu uruchomienia każdej z transz kredytu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

II. Wymagany termin wykonania

  1. Rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy

  2. Zakończenie – do 30.11.2017 r.

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

Złożenie Oferty zgodnej z warunkami podanymi w Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia Nr PF.341.01/2010 z dnia 04.06.2010r. oraz wpłacenie wadium w wysokości 5 400 PLN

IV.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach w pokoju nr 3 Urzędu Gminy w Sorkwitach , 11-731 Sorkwity ul. Olsztyńska 16A do dnia 18.06.2010r. do godziny 10:30.

1. Ofertę należy zapakować w kopertę (opakowanie) zewnętrzną i wewnętrzną.

2. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Sorkwitach , 11-731 Sorkwity ul. Olsztyńska 16 A oraz opatrzona napisem: „Oferta na udzielenie kredytu – Przetarg nieograniczony – Znak sprawy:PF. 341.01/2010”

Składający ofertę zostaje nią związany na okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

V. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto – waga kryterium 100 %

VI. Do udzielania wyjaśnień dotyczących „Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia” i zakresu zamówienia ze strony Zamawiającego, upoważnia się: Skarbnika Gminy – Annę Łuciuk nr pokoju 3, tel. 742-80-53. Informacje będą udzielane w dniach pracy Urzędu od godz. 10:00 do 14:00. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr PF.341.01/2010 będzie można otrzymać w pok. Nr 3,” lub pobrać ze strony internetowej : http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity

VII. Otwarcie ofert

nastąpi w Urzędzie Gminy, 11-731 Sorkwity , ul. Olsztyńska 16 A w pokoju nr 1 (wejście przez sekretariat) w dniu 18.06.2010 r. o godz. 11:00.

Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

 

 

Wójt Gminy Sorkwity

(-) inż.. Piotr Wołkowicz

Sorkwity dnia 04 czerwca 2010r..

 

 

 

 

 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony