ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Gminne Programy Profilaktyczne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Preliminarz GPPN na 2018 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-03-30 09:54:33 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

P r e l i m i n a r z
wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na rok 2018.
 
Lp.
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
ŁĄCZNY KOSZT w zł
 
 
 
 
1.
 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
Finansowanie/dofinansowanie:
 • programów dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i ich rodzin;
 • programów psychoterapii uzależnienia dla młodzieży;
 • działalności instytucji zajmujących się leczeniem osób uzależnionych;
 • nowoczesnych progarmów edukacyjnych, profilaktycznych.
 
 
200,00
 
 
 
 
 
2.
 
Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.
 • Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej skierowanej do rodzin z problemem uzależnienia od narkotyków, dopalaczy.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej na temat instytucji udzielających pomoc rodzinom zmagającym się z problemem uzależnienia od narkotyków.
 • Zakup materiałów w formie ulotek, plakatów, czasopism i książek służących upowszechnianiu wiedzy o szkodliwości narkotyków.
 
 
200,00
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 
Finansowanie/dofinansowanie:
 • programów profilaktycznych i warsztatów o tematyce uzależnień (narkotyków, dopalaczy) i innych zagrożeń wykształcających umiejętności praktyczne radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych organizowanych w szkołach na terenie Gminy;
 • warsztatów edukacyjnych, profilaktycznych nt. narkotyków, dopalaczy organizowanych w świetlicach na terenie Gminy (zakup materiałów dla uczestników);
 • konkursów edukacyjnych, profilaktycznych organizowanych w szkołach i w świetlicach na terenie Gminy tematyce profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia;
 • szkoleń przeznaczonych dla realizatorów programów profilaktycznych, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pedagogów zwiększających ich wiedzę i kompetencje nt narkotyków, dopalaczy;
 • kampanii edukacyjnych, profilaktycznych o tematyce uzależnień oraz zakup specjalistycznych materiałów w formie m.in. filmów edukacyjnych, czasopism, książek, ulotek, broszur i plakatów na temat uzależnień;
 • wydarzeń edukacyjnych, profilaktycznych: w formie spotkań dla dzieci, młodzieży i całych rodzin propagujących zdrowy styl życia bez używek oraz działań sportowych promujących zdrowy styl życia i łączących psychoprofilaktykę z aktywnością fizyczną.
 
 
 
 
 
 
4.000,00
 
 
 
4.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii.
 
 • Wspieranie lokalnych inicjatyw i imprez, które mają na celu profilaktykę narkomanii.
 • Wspieranie działalności stowarzyszeń i osób fizycznych przeciwdziałających narkomanii i promujących zdrowy styl życia.
 • Współpraca z mediami.
 
 
600,00
OGÓŁEM
5.000,00
« powrót do poprzedniej strony