ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Gminne Programy Profilaktyczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Preliminarz GPPN na 2018 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

P r e l i m i n a r z
wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na rok 2018.
 
Lp.
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
ŁĄCZNY KOSZT w zł
 
 
 
 
1.
 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
Finansowanie/dofinansowanie:
 • programów dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i ich rodzin;
 • programów psychoterapii uzależnienia dla młodzieży;
 • działalności instytucji zajmujących się leczeniem osób uzależnionych;
 • nowoczesnych progarmów edukacyjnych, profilaktycznych.
 
 
200,00
 
 
 
 
 
2.
 
Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.
 • Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej skierowanej do rodzin z problemem uzależnienia od narkotyków, dopalaczy.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej na temat instytucji udzielających pomoc rodzinom zmagającym się z problemem uzależnienia od narkotyków.
 • Zakup materiałów w formie ulotek, plakatów, czasopism i książek służących upowszechnianiu wiedzy o szkodliwości narkotyków.
 
 
200,00
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 
Finansowanie/dofinansowanie:
 • programów profilaktycznych i warsztatów o tematyce uzależnień (narkotyków, dopalaczy) i innych zagrożeń wykształcających umiejętności praktyczne radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych organizowanych w szkołach na terenie Gminy;
 • warsztatów edukacyjnych, profilaktycznych nt. narkotyków, dopalaczy organizowanych w świetlicach na terenie Gminy (zakup materiałów dla uczestników);
 • konkursów edukacyjnych, profilaktycznych organizowanych w szkołach i w świetlicach na terenie Gminy tematyce profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia;
 • szkoleń przeznaczonych dla realizatorów programów profilaktycznych, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pedagogów zwiększających ich wiedzę i kompetencje nt narkotyków, dopalaczy;
 • kampanii edukacyjnych, profilaktycznych o tematyce uzależnień oraz zakup specjalistycznych materiałów w formie m.in. filmów edukacyjnych, czasopism, książek, ulotek, broszur i plakatów na temat uzależnień;
 • wydarzeń edukacyjnych, profilaktycznych: w formie spotkań dla dzieci, młodzieży i całych rodzin propagujących zdrowy styl życia bez używek oraz działań sportowych promujących zdrowy styl życia i łączących psychoprofilaktykę z aktywnością fizyczną.
 
 
 
 
 
 
4.000,00
 
 
 
4.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii.
 
 • Wspieranie lokalnych inicjatyw i imprez, które mają na celu profilaktykę narkomanii.
 • Wspieranie działalności stowarzyszeń i osób fizycznych przeciwdziałających narkomanii i promujących zdrowy styl życia.
 • Współpraca z mediami.
 
 
600,00
OGÓŁEM
5.000,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Prill
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Prill
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-30 09:54:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-30 09:54:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-30 09:54:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1103 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Preliminiarz wydatków GPPiRPA 2018

Akapit nr 1 - brak tytułu

P r e l i m i n a r z
 
wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sorkwity na rok 2018.
 
Lp
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
ŁĄCZNY KOSZT w zł
 
 
 
1.
 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu: m.in w formie finansowania/dofinansowania:
 • programów terapeutycznych dla osób uzależnionych, pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc domową;
 • programów psychoterapii uzależnienia dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem;
 • zakupu materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w placówce.
1.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Prowadzenie dla mieszkańców Gminy nieodpłatnych porad prawnych, psychologicznych oraz terapeutycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 • wynagrodzenie radcy prawnego, psychologa.
 • wynagrodzenie pracownika na stanowisku ds. profilaktyki, uzależnień i spraw społecznych.
  Koszty związane z działalnością GKRPA w Sorkwitach w szczególności:
 • posiedzenia Komisji, Zespołów Problemowych;
 • szkolenia GKRPA;
 • opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia wydawana przez biegłych sądowych.
  Finansowanie/dofinansowanie:
 • szkoleń zwiększających kompetencje pracowników w zakresie pomagania rodzinom, w których dochodzi do przemocy.
  Prowadzenie edukacji społecznej w formie:
 • upowszechniania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości jej przeciwdziałania, w szczególności z problemem alkoholowym oraz informacji na temat udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 • prowadzenia lokalnej kampanii informacyjnej, akcji edukacyjnych na temat przemocy;
 • prowadzenia badań dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie oraz postaw wobec tego problemu.
47.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Finansowanie/dofinansowanie:
 • programów, warsztatów i spotkań edukacyjnych, profilaktycznych o tematyce uzależnień, przemocy i innych zagrożeń wykształcających umiejętności praktyczne radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych organizowanych w szkołach oraz w świetlicach na terenie Gminy;
 • konkursów edukacyjnych, profilaktycznych organizowanych w szkołach i w świetlicach o tematyce profilaktyki uzależnień oraz przemocy;
 • szkoleń przeznaczonych dla realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną;
 • podejmowanie działań edukacyjnych wobec sprzedawców napojów alkoholowych;
 • kampanii profilaktycznych o tematyce uzależnień, przeciwdziałaniu nietrzeźwości w miejscach publicznych i przemocy oraz zakup specjalistycznych materiałów w formie m.in. filmów edukacyjnych, czasopism, książek, ulotek, broszur i plakatów na temat uzależnień i przemocy;
 • spotkań edukacyjnych, profilaktycznych w tym wydarzeń o charakterze kulturalnym, turytyczno-krajoznawczym i sportowym, dla dzieci, młodzieży i całych rodzin promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego bez używek.
10.000,00
 
 
 
4.
 
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 • Wspieranie w formie edukacyjnej i finansowej inicjatyw podejmowanych przez stowarzyszenia, organizacje i osoby fizyczne, których działania opierają się na profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz propagowaniu zdrowego stylu życia.
2.000,00
OGÓŁEM
60.000,00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Prill
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Prill
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-30 09:48:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-30 09:49:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-30 09:49:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1104 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Preliminiarz wydatków GPPiRPA 2017

Akapit nr 1 - brak tytułu

P r e l i m i n a r z
 
wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sorkwity na rok 2017.
 
Lp
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
ŁĄCZNY KOSZT w zł
 
 
 
1.
 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Finansowanie/dofinansowanie:
 • programów terapeutycznych dla osób uzależnionych,
 • pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc domową,
 • programów psychoterapii uzależnienia dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem.
 • programów rehabilitacji dla osób po zakończonych programach psychoterapii uzależnienia,
 • szkoleń przeznaczonych dla osób pracujących w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 
 
1.000
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 • Wynagrodzenia osób pracujących na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych (radca prawny oraz samodzielne stanowisko ds. profilaktyki, uzależnień i spraw społecznych),
 • Koszty związane z działalnością GKRPA np. posiedzenia Komisji, szkolenia oraz opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  Finansowanie/dofinansowanie:
 • pracy terapeutycznej z rodziną, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób współuzależnionych oraz z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików,
 • środowiskowych programów pomocy rodzinie w celu zwiększenia kompetencji wychowawczych rodziców,
 • programów profilaktycznych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie,
 • uczestnictwa w różnego rodzaju zlotach abstynenckich, warsztatach terapeutycznych, spotkaniach integracyjnych.
 • szkoleń przeznaczonych dla pracowników w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym oraz zwiększających kompetencje w zakresie pomagania rodzinom, w których dochodzi do przemocy.
 
 
 
46.000
 
 
 
 
3.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
Finansowanie/dofinansowanie:
 • programów i warsztatów profilaktycznych o tematyce uzależnień, przemocy i innych zagrożeń wykształcających umiejętności praktyczne radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych organizowanych w szkołach na terenie Gminy,
 • warsztatów profilaktycznych organizowanych w świetlicach na terenie Gminy (zakup materiałów dla uczestników),
 • konkursów profilaktycznych organizowanych w szkołach i w świetlicach o tematyce profilaktyki uzależnień oraz przemocy,
 • szkoleń przeznaczonych dla realizatorów programów profilaktycznych, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz sprzedawców napojów alkoholowych,
 • kampanii profilaktycznych o tematyce uzależnień, przeciwdziałaniu nietrzeźwości w miejscach publicznych i przemocy oraz zakup specjalistycznych materiałów w formie m.in. filmów edukacyjnych, czasopism, książek, ulotek, broszur i plakatów na temat uzależnień, przemocy,
 • spotkań profilaktycznych w tym wydarzeń sportowych dla dzieci, młodzieży i całych rodzin propagujących zdrowy styl życia bez używek.
 
 
 
 
11.000
 
 
 
4.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 • Wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym w realizacji zadań i problemów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz zapobiegania przemocy domowej,
 • Dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych realizowanych przez stowarzyszenia w ramach konkretnego programu.
 
 
2.000
OGÓŁEM: 60.000 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Prill
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Prill
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-28 08:57:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-28 08:57:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-28 08:57:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. - Uchwała

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 grudnia 2016 roku
 
 
 
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 487 ze zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1390 ze zm.) Rada Gminy Sorkwity uchwala co następuje:
 
§ 1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/153/2016
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 grudnia 2016 r.
 
 
Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 487 ze zm.). Ustawa w art. 41 ust. 1 stanowi, że: Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:
a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
e) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
f) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
Ustawowe zadania w tym zakresie, samorząd gminy realizuje poprzez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program określa kierunki oraz strategię działań w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych uwzględniając również cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, okreslone w Narodowym Programie Zdrowia. W oparciu o przeprowadzone analizy i badania ankietowe opracowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz diagnozy obejmujące podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu na terenie Gminy oceniono, iż celem zasadniczym programu winno być:
– zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów alkoholowych;
– zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych poprzez wdrażanie odpowiednich działań profilaktycznych;
– zwiększenie zasobów oraz skuteczności do radzenia sobie z problemami alkoholowymi.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 jest kontynuacją zadań i kierunków zawartych w programach z lat poprzednich.
Kierunki wyznaczone w gminnym programie oraz doświadczenia zdobyte w tym zakresie w latach poprzednich wskazują, że w najbliższym czasie należy szczególną uwagę zwrócić na:
– usprawnienie systemu działań profilaktycznych zmniejszających zagrożenie wśród dzieci i młodzieży;
– angażowanie w działania profilaktyczne mieszkańców Gminy, którzy tworzą integralną całość;
– uwzględnienie problematyki przemocy w rodzinie związanej z nadużywaniem alkoholu.
Kontynuując dotychczasowe działania, planowane jest poświęcenie szczególnej uwagi realizacji powyższych priorytetów.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Prill
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Prill
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-28 08:53:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-28 08:55:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-28 08:55:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

GPPN na lata 2016-2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XV/84/2015
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 22 grudnia 2015 r.
 
 
W sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 23, poz. 124, z późń. zm.) Rada Gminy Sorkwity uchwala co następuje:
 
 
§ 1
1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2016 – 2020 w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Preliminarz wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na rok 2016 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Preliminarz wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na kolejne lata będzie uchwalany przez Radę Gminy corocznie w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest uchwalany preliminarz.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/84/2015
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 22 grudnia 2015 r.
 
Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem zjawiska narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 23, poz. 124 z późń.zm.), a w szczególności art. 5 ust.1 stanowi, że: ,,Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawie".
Powyższy zapis wyszczególniony został w art. 10 ust. 1 ww. ustawy, w którym wymieniono zadania, jakie powinna realizować gmina w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Do zadań tych należą:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
5) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Ustawowe zadania w tym zakresie, samorząd gminy realizuje poprzez Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Program określa kierunki oraz strategię działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. W oparciu o przeprowadzone analizy i badania ankietowe na terenie Gminy stanowi się, iż celem zasadniczym programu winno być:
– Zmniejszenie zjawiska narkomanii na terenie Gminy Sorkwity.
– Zapobieganie zjawisku narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
– Zwiększenie zasobów oraz skuteczności do radzenia sobie z narkomanią.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2020 jest kontynuacją zadań i kierunków zawartych w programach z lat poprzednich.
 
Kierunki wyznaczone w gminnym programie oraz doświadczenia zdobyte w tym zakresie w latach poprzednich wskazują, że w najbliższym czasie należy szczególną uwagę zwrócić na:
– jakość działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży,
– zapewnienie wszystkim mieszkańcom Gminy odpowiedniej psychoedukacji.
Kontynuując dotychczasowe działania, planowane jest poświęcenie szczególnej uwagi realizacji powyższych priorytetów.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Prill
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Prill
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-28 08:47:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-28 08:47:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-28 08:48:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1340 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Preliminarz wydatków na 2017 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

P r e l i m i n a r z
wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na rok 2017.
 
Lp.
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
ŁĄCZNY KOSZT w zł
 
 
 
 
1.
 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
Finansowanie/dofinansowanie:
 • programów dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i ich rodzin,
 • programów psychoterapii uzależnienia dla młodzieży,
 • działalności instytucji zajmujących się leczeniem osób uzależnionych,
 • nowoczesnych progarmów profilaktycznych.
 
 
200,00
 
 
 
 
 
2.
 
Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.
 • Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej skierowanej do rodzin z problemem uzależnień.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej na temat instytucji udzielających pomoc rodzinom zmagającym się z problemem uzależnienia od narkotyków.
 • Zakup materiałów w formie ulotek, plakatów, czasopism i książek, służących upowszechnianiu wiedzy o szkodliwości narkotyków.
 
 
200,00
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 
Finansowanie/dofinansowanie:
 • programów profilaktycznych i warsztatów o tematyce uzależnień (narkotyków, dopalaczy) i innych zagrożeń wykształcających umiejętności praktyczne radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych organizowanych w szkołach na terenie Gminy,
 • warsztatów profilaktycznych nt. narkotyków, dopalaczy organizowanych w świetlicach na terenie Gminy (zakup materiałów dla uczestników),
 • konkursów profilaktycznych organizowanych w szkołach i w świetlicach na terenie Gminy Sorkwity o tematyce profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia,
 • szkoleń przeznaczonych dla realizatorów programów profilaktycznych, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pedagogów zwiększających ich wiedzę i świadomość nt. narkotyków, dopalaczy,
 • kampanii profilaktycznych o tematyce uzależnień, oraz zakup specjalistycznych materiałów w formie m.in. filmów edukacyjnych, czasopism, książek, ulotek, broszur i plakatów na temat uzależnień.
 • wydarzeń profilaktycznych: spotkań dla dzieci, młodzieży i całych rodzin propagujących zdrowy styl życia bez używek, dofinansowanie działań sportowych promujących zdrowy styl życia i łączących psychoprofilaktykę z aktywnością fizyczną.
 
 
 
 
 
 
4.000,00
 
 
 
4.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii.
 • Wspieranie lokalnych inicjatyw i imprez, które mają na celu profilaktykę narkomanii.
 • Wspieranie działalności stowarzyszeń i osób fizycznych przeciwdziałających narkomanii i promujących zdrowy styl życia.
 • Współpraca z mediami.
 
 
600,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Prill
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Prill
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-28 08:42:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-28 08:42:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-28 08:42:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1302 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Preliminiarz GPPN na 2017 r. - Uchwała

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XXIII/154/2016
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 grudnia 2016 r.

 

 
w sprawie: uchwalenia preliminarza wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020 na rok 2017.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 224 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020 Rada Gminy Sorkwity uchwala co następuje:
§ 1
Ustala się preliminarz wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na rok 2017, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/154/2016
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 grudnia 2016 r.
 
 
Podjęcie niniejszej uchwały związane jest z koniecznością corocznego uchwalania preliminarza wydatków dla Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020, którego treść uzależniona jest od posiadanych przez gminę w danym okresie środków finansowych. Preliminarz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest uchwalany przez Radę Gminy na kolejny rok w terminie do 31 grudnia.
Sposób rozdzielenia środków finansowych w preliminarzu na rok 2017, na realizację poszczególnych zadań wynika z aktualnych potrzeb społeczności, w tym dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Prill
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Prill
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-28 08:37:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-28 08:39:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-28 08:41:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1233 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »