ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Konsultacje społeczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 02 stycznia 2019 r.
 
 
Konsultacje w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 
Urząd Gminy Sorkwity, Referat Budownictwa Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, przygotował projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity na 2019 rok".
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach, zapoznania się z dokumentem i przesłania swoich uwag.
Do wzięcia udziału w konsultacjach Wójt Gminy Sorkwity zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 450) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwagi do projektu uchwały można zgłaszać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza. Konsultacje trwają od 02 stycznia 2019 r. do 16 stycznia 2019 r.
Formularz można przekazać:
 • mailem na adres:
 • faksem na nr faksu 89 742 85 30
 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity, Referat Budownictwa Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej pok. nr 8.
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
(-) Małgorzata Rzekanowska

 

 
a/a (E.P.)
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Połomka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Połomka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-02 09:46:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-02 09:48:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-15 10:33:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
763 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 10 lutego 2017 r.
 
 
Konsultacje w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 
Urząd Gminy Sorkwity, Referat Budownictwa Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, przygotował projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity na 2017 rok.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach, zapoznania się z dokumentem i przesłania swoich uwag.
Do wzięcia udziału w konsultacjach Wójt Gminy Sorkwity zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U.z 2016 r. poz. 1817) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwagi do projektu uchwały można zgłaszać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza. Konsultacje trwają od 10 lutego 2016 r. do 16 lutego 2017 r.
Formularz można przekazać:
 • mailem na adres: ,
 • faksem na nr faksu 89 742 85 30
 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity, Referat Budownictwa Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej pok. nr 8.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

 
a/a (as)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Siwik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Siwik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-10 14:47:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-10 14:49:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-08 14:40:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1737 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SORKWITY NA 2016 ROK
 
§ 1. Niniejszy program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt bezdomnych, w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Sorkwity.
 
Celem Programu jest:
1) zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Sorkwity
2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt bezdomnych,
3) sprawowania opieki nad wolno żyjącymi kotami;
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
5) edukacja mieszkańców gminy na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów i kotów.
§ 2. 1. Rada Gminy przyjmuje, że funkcję koordynatora działań dotyczących ograniczania bezdomności zwierząt pełni pracownik ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Sorkwity.
 
2. Rada Gminy przyjmuje, że realizację działań dotyczących przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzą:
 
1) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej;
 
2) schronisko dla zwierząt poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym;
 
§ 3.1.Zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Sorkwity realizowane będzie poprzez:
 
1) odławianie (wyłapywanie) bezdomnych, zagubionych i wałęsających się psów i kotów z terenu gminy i ich transport do schroniska;
2) objęciu opieką zwierząt przebywających w schronisku poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej;
 
3) znakowanie zwierząt przyjętych do schroniska;
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
 
5) sterylizację zwierząt oraz usypianie ślepych miotów przebywających w schronisku;
6) umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela;
7) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, które zabłąkały się na terenie gminy Sorkwity w wyznaczonym gospodarstwie rolnym w miejscowości Warpuny nr 1, 11-731 Sorkwity oraz podjecie starań w celu znalezienia nowego właściciela;
8) poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku;
 
9) podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy;
 
10) egzekwowanie przepisów prawa: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity oraz ustawy o ochronie zwierząt;
 
11) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
12) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 pkt 11, obejmuje:
- pomoc w dokarmianiu kotów wolno żyjących przy udziale społecznych opiekunów szczególnie w trudnych warunkach pogodowych oraz podejmowanie działań mających na celu znalezieniu im schronienia;
- sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów;
- zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom.
2.Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt bezdomnych planuje się poprzez realizację następujących zadań:
 
1) wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji, kastracji oraz niezbędnych szczepień zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku;
2) oznakowanie zwierząt bezdomnych przebywających i przyjętych do schroniska;
3) usypianie ślepych miotów w schronisku;
3.Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poprzez:
1) zapewnieniu opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, a w szczególności dla tych, które zostały potrącone przez samochody bądź ucierpiały na skutek innych zdarzeń
2) zawarcie umowy z lekarzem weterynarii w zakresie zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom, które ucierpiały w skutek zdarzeń losowych.
4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:
1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie działań, które będą zmierzały do znalezienia nowych właścicieli i oddanie zwierząt do adopcji osobom, które zapewnią im odpowiednie warunki bytowania,
2) Gminę Sorkwity poprzez podejmowanie działań celem pozyskania osób zdolnych do zapewnienia zwierzętom należytych warunków bytowania za pośrednictwem strony internetowej gminy;
 
4. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy realizowane będzie przez:
1) egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowiązków i praw właścicieli zwierząt, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 
2) egzekwowanie, we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie;
 
5. Edukacja mieszkańców Gminy na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów i kotów;
 
1) zachęcenie nauczycieli (szkół, przedszkoli) z terenu Gminy Sorkwity do włączenia w treść programów w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad zwierzętami, potrzeba ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizacje i kastracje, promowanie prawidłowych postaw zachowań w stosunku do zwierząt.
 
2) prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy lub koty między innymi poprzez ulotki, plakaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, audycje;
 
3) uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających faktu nabycia lub posiadania zwierzęcia.

§ 4. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Sorkwity na rok 2016 w kwocie 55 384 zł.
 
 
 
 
 
Sorkwity, dnia 23 lutego 2016 r.
 
 
Konsultacje w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 
Urząd Gminy Sorkwity, Referat Budownictwa Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, przygotował projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity na 2016 roku.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach, zapoznania się z dokumentem i przesłania swoich uwag.
Do wzięcia udziału w konsultacjach Wójt Gminy Sorkwity zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U.z 2014r. poz. 1118) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwagi do projektu uchwały można zgłaszać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza. Konsultacje trwają od 24 lutego 2016 r. do 9 marca 2016 r.
Formularz można przekazać:
 • mailem na adres: ,
 • faksem na nr faksu 89 742 85 30
 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity, Referat Budownictwa Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej pok. nr 7.

 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
a/a (sc)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-26 15:43:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-26 15:51:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-08 14:40:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity na 2015r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Sorkwity w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity na rok 2015.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Konsultacje odbywać się będą w dniach od 16 marca do 25 marca 2015 roku. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można zgłaszać według załączonego poniżej wzoru osobiście w sekretariacie lub przesłać do 20 marca 2015r. elektronicznie na adres:

W załączeniu:
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
formularz do zgłaszania uwag

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-16 13:48:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Januszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-16 13:54:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-08 14:40:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity na 2014r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Sorkwity w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity na rok 2014.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Konsultacje odbywać się będą w dniach od 20 lutego do 6 marca 2014 roku. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można zgłaszać według załączonego poniżej wzoru osobiście w sekretariacie lub przesłać do 6 marca 2014r. elektronicznie na adres:

W załączeniu:
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
formularz do zgłaszania uwag


Wójt Gminy Sorkwity
(- ) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-24 09:50:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-24 09:50:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-08 14:40:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »