ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity.

Informacja ogłoszona dnia 2016-01-11 17:30:02 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08 stycznia 2016 r..
Nasz znak:
RBG.6220.1.23.2015.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Z 2013 r., poz.1235 z póżń. zm.) Wójt Gminy Sorkwity podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do powyższego przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek Inwestora Pana Janusza Błaszczak. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Sorkwity, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie.
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości (tj. od dnia 08 stycznia 2016r. do dnia 29 stycznia 2016r.), w siedzibie Urzędzie Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A – pok. nr 7, w godzinach urzędowania (poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek od 715 do 1515).
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…..), uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sorkwity.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sorkwitach, oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kozłowo.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
                                                                                                                                                       
 
 
Sorkwity, dnia 08 stycznia 2016 r.
Nasz znak:
RBG.6220.1.24.2015
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Wójt Gminy Sorkwity zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pózn, zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że ze względu na trwającą analizę dokumentacji sprawy, po przedłożeniu przez inwestora dnia 15 października 2015r. uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, decyzja w ww. sprawie zostanie wydana do dnia 31 stycznia 2016 r.
W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu powyższych uzgodnień.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Kozłowo, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-11 17:29:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-11 17:30:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-11 18:30:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2091 raz(y)