Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja ogłoszona dnia 2010-05-28 10:22:33 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 25.05.2010r.

Nasz znak:
RBG 7625/2-1/2010
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust 1, art. 74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z pózn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2010r. na wniosek TEAM PROJEKT Dorota Ginter i Andrzej Skubała S.C. Al. Solidarności 78 m 110, 00-146 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku konferencyjno- bankietowego w miejscu istniejącej stodoły przeznaczonej do rozbiórki we wsi Szelągówka” realizowanego na działkach oznaczonych nr ew. 193/3 i 195/5 obręb Surmówka..
Na realizację przedsięwzięcia inwestor zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO Warmia i Mazury Działanie 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa.
Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego postępowania, przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Budownictwa pok. Nr 7.

Zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Sorkwity oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity)

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Piotr Wołkowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-05-28 10:22:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-05-28 10:22:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-05-28 12:22:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1658 raz(y)