Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

Obwieszczenie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-04-02 18:32:05 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Sorkwity, dnia 25 marca 2021 r.
Nasz znak: RBG.6220.4.10.2020.2021
 
OBWIESZCZENIE

 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), zawiadamia strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Inwestora Tomasza Chełstowskiego Żwirownia z siedzibą w Sławkowie, że w dniu 25 marca 2021 r. zostało wydane postanowienie - znak: RBG.6220.4.9.2020.2021 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Jędrychowo, gmina Sorkwity realizowanego na terenie działki nr 85/3 obręb Jędrychowo, gmina Sorkwity.
Przed wydaniem w/w postanowienia uzyskano:
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko,
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia w/w oceny,
- opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie stwierdzającą, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z postanowieniem, o którym mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym powyższymi opiniami zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A w Referacie Rolnictwa Budownictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 8, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8.00-16,00 wtorek – piątek 7.15-15.15) po telefonicznym zgłoszeniu.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Jędrychowo
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/