Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-10 08:26:20 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 09 sierpnia 2022r.
Nasz znak: RBG.6220.5.5.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm. – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm. – dalej: u.o.o.ś) Wójt Gminy Sorkwity
 
zawiadamia strony postępowania
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Maradki, gmina Sorkwity oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag w powyższej sprawie.
Z aktami wyżej wymienionej sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity, w Referacie Rolnictwa Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami pok. nr 8, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15. w terminie 7 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Brak uwag i wniosków w wyżej wskazanym terminie spowoduje wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny (art. 41 § 2 k.p.a.).
Stosownie do art. 40 § 4 i 5 k.p.a. strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Dodatkowo wskazuję, iż informacje o toczącym się postępowaniu, zgodnie z art. 49 k.p.a.,
w związku z art. 74 ust. 3 o.o., będą przekazywane również za pomocą obwieszczeń umieszczanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity (https://bip.gminasorkwity.pl) w zakładce Ochrona Środowiska – Decyzje środowiskowe, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sorkwity, Maradki.
Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

                                                                                              
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-10 08:26:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-10 08:26:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-10 14:23:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
464 raz(y)