Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona środowiska

Szczegóły informacji

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-03-22 13:45:16 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na wójta gminy Sorkwity obowiązek określenia i pobierania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie będą podlegały osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Oznacza to, że opłacie będzie podlegać powierzchnia działki większej niż 35 arów, która została zabudowana trwale (w sposób uniemożliwiający naturalną retencję wód opadowych, lub inaczej - poprzez wyłączenie tej powierzchni z powierzchni biologicznie czynnej) na co najmniej 70% i więcej powierzchni. Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:
 
1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
 
Wójt Gminy Sorkwity, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację w kasie urzędu gminy Sorkwity lub na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.
Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.
Wobec powyższego informuje się osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją działkę w co najmniej 70%, o obowiązku przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej wójtowi gminy Sorkwity w terminie do 27 marca 2018 r. dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie urzędu gminy Sorkwity, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Sorkwity.
Rozpoznanie skali nałożonego obowiązku wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, rozwiązania wątpliwości prawnych, ustalenia kręgu osób i podmiotów zobowiązanych, zebrania danych do sporządzenia i wysyłki informacji o wysokości opłaty. Przewidujemy, że osoby zobowiązane do wniesienia opłat zostaną o tym powiadomione najpóźniej do końca I kwartału br. W przypadku dużej liczby osób zobowiązanych, braku wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych i konieczności przeprowadzenia zmian organizacyjnych w urzędzie gminy, termin przekazania informacji może ulec zmianie.
Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Sylwia Cesarek, Referat Rolnictwa Budownictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pok. 8, tel. 89 742 85 33, e-mail:
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Załączniki