ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-05-06 15:17:40 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Sorkwity, dnia 05 maja 2020 r.
Nasz znak:6220.1.6.2020
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś) Wójt Gminy Sorkwity zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie gospodarstwa poprzez budowę obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewidencyjnym 382/1, 382/2 i 159/8 w miejscowości Warpuny”, gmina Sorkwity.
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy, umożliwić stronom czynny zapoznanie się z aktami, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto informuję, że pismem z dnia 25 lutego 2020 r. znak: WOOŚ.4220.82.2020.MG Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem z dnia 26 lutego 2020r. znak: ZNS.4083.8.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie oraz pismem z dnia 29 kwietnia 2020r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie wydali opinie, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się oraz wnosić swoje uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Sorkwitach, przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. nr 8, w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na stronie internetowej.
W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: ), tel. 89 742 85 33), z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity bip.gminasorkwity.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w miejscowości Warpuny.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
Otrzymują:
1.P. Jakub Bomba - pełnomocnik
2. P. Radosław Celiński - pełnomocnik
3. Strony postępowania
4. a/a (sc)
« powrót do poprzedniej strony