ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Decyzja środowiskowa

Informacja ogłoszona dnia 2010-05-28 10:20:34 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 21.05.2010r.
Nasz znak:
RBG 6115/1-4/2010
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1, art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Nadleśnictwo Mrągowo ul. Warszawska 49, 11-700 Mrągowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzeń wodnych o wysokości piętrzenia do 1 m w ramach ogólnopolskiego programu Lasów Państwowych pt. „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych nr ew. 3227 i 3228 obręb Sorkwity oraz nr ew. 3208 i 3209/1 obręb Stama.

u m a r z a m

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzeń wodnych o wysokości piętrzenia do 1 m w ramach ogólnopolskiego programu Lasów Państwowych pt. „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” przewidzianego dz realizacji na działkach oznaczonych nr ew.3227 i 3228 obręb Sorkwity oraz nr ew. 3208 i 3209/1 obręb Stama.
U Z A S A D N I E N I E

W dniu 30 marca 2010r. na wniosek Nadleśnictwa Mrągowo ul. Warszawska 49, 11-700 Mrągowo wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzeń wodnych o wysokości piętrzenia do 1 m w ramach ogólnopolskiego programu Lasów Państwowych pt. „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych nr ew. 3227 i 3228 obręb Sorkwity oraz nr ew. 3208 i 3209/1 obręb Stama.
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane z udziałem środków unijnych: Funduszu, Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.
Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia – art. 73 ust. 1 powołanej ustawy. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, a w tym przypadku – Wójt Gminy Sorkwity.
Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
Strony biorące udział w postępowaniu zostały powiadomione o jego wszczęciu, a także o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.
Ponadto informację o złożonym wniosku i prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości składania uwag i wniosków podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej. W toku postępowania nie wniesiono żadnych uwag ani wniosków.
Zgodnie z art. 64 ust.1 powyższej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem z dnia 31 marca 2010r. znak RBG 7625/1-3/2010 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz pismem z dnia 31 marca 2010r. znak: RBG 6115/1-2/2010 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – a w przypadku, stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pismem z dnia 7 maja 2010r. (data wpływu: 19 maja 2010r.) znak: RDOŚ-28-WOPN-6638-038/10/aki przesłała informację wyjaśniającą, natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie pismem z dnia 7 kwietnia 2010r. znak: ZNS-4316-17/2010 uznał prowadzenie postępowanie za zbędne.
W rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) należy stwierdzić, że planowana inwestycja, nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest lub może być wymagane.
Po przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez inwestora, oraz biorąc pod uwagę stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie stwierdzono, że w przypadku ww. inwestycji, przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochrony, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Konsekwencją ustalenia w toku postępowania okoliczności, że niniejsze postępowanie dotyczy sprawy, która nie podlega rozstrzygnięciu co do jej istoty przez organ administracji jest wydanie decyzji o umorzeniu postępowania.
Wobec powyższego postanowiono orzec, jak w sentencji niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Sorkwity w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Piotr Wołkowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-05-28 10:20:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-05-28 10:20:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-05-28 12:20:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1406 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony