ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-09-18 21:59:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Obowiązek prowadzenia przez organy administracji publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (nazywany dalej Wykazem) wprowadzony został z dniem 1 stycznia 2001r. ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i następnie przeniesiony do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Od 28 grudnia 2006r. zmiana do powyższej ustawy obowiązek ten rozszerzyła o konieczność prowadzenia Wykazu w formie elektronicznej i udostępnianego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej danej jednostki.
W dniu 15 listopada 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) i zastąpiła uregulowania poprzedniej ustawy. Obecnie obowiązek prowadzenia wykazu wynika w art. 21 ust. 1 ustawy.
Publicznie dostępny wykaz danych Urzędu Gminy Sorkwity prowadzony jest za pomocą witryny Ekoportal.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 186 poz. 1249)
« powrót do poprzedniej strony