ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIV/180/2009Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/180/2009

Szczegóły informacji

XXXIV/180/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: XXXIV

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2009-12-30

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2010 nr 90 pozycja 1428, opublikowano dnia: 2010-06-24

Tytuł aktu:

Uchwalenie budżetu gminy Sorkwity na 2010 r.

Zmieniony przez:

XXXV/181/2010, XXXVI/191/2010, XXXIX/207/2010, XL/214/2010, XLII/220/2010, XLIII/222/2012, III/14/2010

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241). Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.570.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,z tego: dochody bieżące w wysokości 9.722.790,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.847.590,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.830.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 11.179.116,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.650.884,00 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 1.650.884,00 zł., zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.

4. 4. z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 548.410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.259.620,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 637.620,00 zł.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 622.000,00zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.162.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300.000,00 zł ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 637.620,00 zł ;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.162.380,00 zł ;.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 175.182,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 175.182,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2. Ponadto upoważnia się Wójta :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

a) dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Sorkwity do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 1.510.000,00 zł, wydatki – 1.524.500,00zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 297.000,00 zł; wydatki – 297.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11 w wysokości:

1) przychody - 610,000,00 zł,

2) wydatki - 465.974,00. zł,

§ 12. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości 0,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości 0,00 zł.

§ 13. 1. Rezerwa ogólna wynosi 13.000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi:
- 28.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe .

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

(-) Jerzy Kopaniec

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-25 12:51:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-25 13:00:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-07 18:42:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony