ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/13/2010Drukuj informacjęAkt prawny: III/13/2010

Szczegóły informacji

III/13/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: III

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2011-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2010-12-29

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2011 r.

Zmieniony przez:

IV/23/2011, V/26/2011, VI/30/2011, VIII/52/2011, X/63/2011, XI/71/2011, XII/80/2011, XIII/89/2011, XIV/100/2011, XV/107/2011

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222, art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź.zm) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z póż.zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.174.116,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 11.021.865,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 2.152.251,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.024.116,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 10.769.865,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 3.254.251,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 3.254.251,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 .

3. Wydatki na programy i projekty realizow

-zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
-zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 850.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 850.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.621.916,00 zł, rozchody w wysokości 1.771.916,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300.000,00 zł ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie -850.000,00 zł ;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 720.000,00zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.051.916,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008r. Nr 25, poz.150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 300.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 300.000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 180.412,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego -na łączną kwotę 180.412,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) Samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.455.500,00 zł, wydatki – 1.465.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

dochody – 303.000,00 zł; wydatki – 303.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości 0,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości 0,00 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 16.000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi:
-27.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe .

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta :

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

a) dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-07 17:31:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-07 17:55:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-25 09:41:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2661 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony