ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

O B W I E S Z C Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak: RBG.6733.5.8.2014
Sorkwity, dnia 26 listopada 2014 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjno (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A S I Ę

że na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, w imieniu i na rzecz której działa Biuro Inżynierii Sanitarnej reprezentowane przez Panią Jarosławę Michnicz, prowadzone jest przez Wójta Gminy Sorkwity postępowanie administracyjne w sprawie:

WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ NA DZIAŁCE O NR EW. 75/6, 75/13, 76, 77, 74/63, 74/74, 74/55, 74/78, 74/54, 75/7, 75/12 ORAZ NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EW. 78/19 W OBRĘBIE SORKWITY, GMINA SORKWITY

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem, z projektem decyzji oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu informacji na stronie internetowej.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski


- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Sorkwity
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-04 08:26:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-04 08:26:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-04 09:26:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity, działając na podstawie art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 06.11.2014r.na wniosek inwestora Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, działającego poprzez pełnomocnika Panią Jarosławę Michnicz, reprezentującą Biuro Inżynierii Sanitarnej z Giżycka, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego posadowionego na działce 75/7 w miejscowości Miłuki do oczyszczalni ścieków w Sorkwitach.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity w pokoju nr 7, w godzinach pracy Urzędu tj. pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15 – 15.00.

  Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity oraz w miejscu realizacji przedsięwzięci tj. w miejscowości Miłuki.

Zgodnie z art. 49 K.P.A. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Sorkwity
(- ) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-12 13:01:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-12 13:01:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-12 14:02:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3839 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235)
Wójt Gminy Sorkwity

zawiadamia


że pismem z dnia 29.07.2014r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku mieszkalnego posadowionego na działce nr 75/7 w miejscowości Miłuki do oczyszczalni ścieków w Sorkwitach. Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach oznaczonych nr ew. 75/6, 75/13, 78/19, 76, 77, 74/63, 74/74, 74/55, 74/78, 74/54, 75/7, 75/12 obręb Sorkwity. Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczona w Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. w miejscowości Miłuki.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-31 16:28:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-16 08:38:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-16 10:38:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4013 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235)
Wójt Gminy Sorkwity

zawiadamia


że na wniosek z dnia 28.07.2014r. Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn reprezentowanej przez pełnomocnika Jarosławę Michnicz Biuro Inżynierii Sanitarnej zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku mieszkalnego posadowionego na działce nr 75/7 w miejscowości Miłuki do oczyszczalni ścieków w Sorkwitach, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie. Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach oznaczonych nr ew. 75/6, 75/13, 78/19, 76, 77, 74/63, 74/74, 74/55, 74/78, 74/54, 75/7, 75/12 obręb Sorkwity.

Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z wnioskiem w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity,w Referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 7 , w godz. od 800 do 1500, tel. 89 742 85 33, a także złożyć dodatkowe wnioski i uwagi. Zawiadomienie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.)

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia w miejscowości Miłuki.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-31 16:26:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-31 16:26:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-31 18:26:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5989 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.),
podaje do publicznej wiadomości

że dnia 25 czerwca 2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do chowu zwierząt inwentarskich, położonej na działce 274/23 w miejscowości Rybno, gmina Sorkwity, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, którego inwestorem jest Pan Mateusz Domin, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Jacka Konopkę z firmy Konopka & Konopka, Analizy Techniczne i Doradztwo w Dziedzinie Ochrony Środowiska s.c..

W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 13 maja 2014r. znak: WOOŚ.4242.15.2014.KT.5 oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie z dnia 03 marca 2014r. nr ZNS.4316.1.2014.

Z aktami przedmiotowej sprawy zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Sorkwity ul. Olszyńska 16A w Referacie Rolnictwa Budownictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej pok. nr 7 w godzinach 730 – 1400 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski


Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone:
na stronie bip Urzędu Gminy Sorkwity
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
na tablicy głoszeń w miejscowości Rybno

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-30 17:23:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-30 17:23:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-30 19:23:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5873 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235)
Wójt Gminy Sorkwity

zawiadamia

że na wniosek z dnia 12.02.2014r. Pana Jacka Konopka prowadzącego działalność gospodarczą Konopka & Konopka Analizy Techniczne i Doradztwo w Dziedzinie Ochrony Środowiska s.c, działającego jako pełnomocnik Pana Mateusza Domin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do chowu zwierząt inwentarskich, położonej na działce nr 274/23 w obręb Rybno, gmina Sorkwity, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie

Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z wnioskiem w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity,w Referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 7 , w godz. od 800 do 1500, tel. 89 742 85 33, a także złożyć dodatkowe wnioski i uwagi. Zawiadomienie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.)
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-05 11:18:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-05 11:19:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-05 12:19:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4822 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235)
Wójt Gminy Sorkwity

zawiadamia

że pismem z dnia 18.02.2014r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do chowu zwierząt inwentarskich, położonej na działce nr 274/23 w obręb Rybno, gmina Sorkwity, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczona w Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. w miejscowości Rybno.
Wójt Gminy Sorkwity
(- ) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-24 10:00:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-24 10:00:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-24 11:00:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4400 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013r. poz.1235)

zawiadamiam

iż w dniu 17 lutego 2014r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Gospodarstwa Rolnego w Rybnie, w których w budynkach inwentarskich prowadzony będzie chów bydła i trzody chlewnej, na terenie działki o nr ewidencyjnym 274/23 obręb Rybno, gmina Sorkwity, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie.

Z treścią przedmiotowej decyzji można się zapoznać w tut. urzędzie, w pokoju nr 7, w terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości, codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-24 09:55:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-24 09:55:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-24 10:55:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4403 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Sorkwity podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „rozbudowie Gospodarstwa Rolnego w Rybnie, w którym w budynkach inwentarskich prowadzony będzie chów bydła i trzody chlewnej, na terenie działki o nr ewidencyjnym 274/23 obręb Rybno, gmina Sorkwity, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jóżef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-03 13:48:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-03 13:50:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-03 14:50:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3082 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja umarzająca postępowanie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jóżef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-11 11:32:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-11 11:33:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-11 13:33:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4595 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji